Erasmus+

Avoimet haut, työohjelmat ja asiakirjat:

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma.. Ohjelman tuella eurooppalaiset nuoret, opiskelijat ja aikuiset voivat kouluttautua, opiskella ja harjoitella ulkomailla ja siten laajentaa osaamistaan. Oppilaitoksille ja organisaatioille Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa ja kehittää organisaationsa toimintaa.

Vuosien 2021–2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti osallisuutta, digitaalisuutta, vihreyttä sekä yhteiskunnallista osallistumista. Ohjelman budjetti seitsemälle vuodelle on 26 miljardia euroa.  Osa hankerahoituksesta haetaan kansallisesti Opetushallituksesta ja osa suoraan Brysselistä Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA:sta.

Ohjelman rakenne

Erasmus+ -ohjelma jakautuu kolmeen avaintoimeen (Key Actions):

 • Avaintoimi 1: oppimiseen liittyvä liikkuvuus: Tukea voivat hakea koulutus- tai nuorisoalan organisaatiot, jotka jakavat liikkuvuusapurahat eteenpäin omassa organisaatiossaan ulkomaanjaksoille lähteville henkilöille. Tukea eivät voi hakea yritykset tai yksityishenkilöt. Avaintoimi 1:n alla rahoitetaan myös nuorisoalan paikallisesti Suomessa tapahtuvia toimintoja.
 • Avaintoimi 2: organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö: Tuki kohdistuu hankkeille, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Käytännössä yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi jakamalla hyväksi havaittuja toimintatapoja ja implementoimalla näitä oman organisaation sisällä, kehittämällä uusia toimintatapoja ja -menetelmiä yhteistyössä hankekumppanin kanssa tai luomalla yhteisiä opintojaksoja.
 • Avaintoimi 3: tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön: Tuki kohdistuu toimille, jotka tukevat EU:n poliittisen toimintaohjelman toteutusta koulutuksen, nuorison ja urheilun aloilla. Lisäksi rahoitetaan toimia, joiden tarkoituksena on kerätä tietoa koulutuksesta ja nuoriso- ja urheilualasta päätöksenteon tueksi. Tukea voivat saada myös toimet, jotka lisäävät osaamisen ja tutkintojen avoimuutta sekä helpottavat niiden tunnustamista ja opintosuoritusten siirtämistä.

Lisäksi ohjelmaan kuuluvat:

 • Erasmus+ Sport -ohjelma, josta tuetaan liikuntaa ja urheilualaa tukevia yhteistyökumppanuuksia ja ei-kaupallisia eurooppalaisia urheilutapahtumia.
 • Jean Monnet –ohjelma, josta tuetaan Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta ja tutkimusta, mm. akateemisia osaamiskeskuksia, professuureja ja oppimiskokonaisuuksia.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuudet

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden EU-rahoitusosuus ja hanketuenmäärä vaihtelee hanketyypeittäin, ja on määritelty tarkemmin ohjelmaoppaassa.

Tukikelpoiset hakijat

Erasmus+ -ohjelmaan voi osallistua organisaatiot ohjelmamaista ja kumppanimaista seuraavilta aloilta:

 • Varhaiskasvatus
 • Yleissivistävä koulutus
 • Ammatillinen koulutus
 • Korkeakoulutus
 • Aikuiskoulutus
 • Nuorisoala
 • Liikunta- ja urheilusektori

Hankemuodot ovat joko yksittäisen osallistujatahon tai useammasta osallistujasta muodostuvan konsortion toteuttamia riippuen hanketyypistä. Konsortiovaatimukset on määritelty tarkemmin ohjelmaoppaassa ja hakukuulutuksissa.

Kansallinen yhteystaho

Suomessa Erasmus+-ohjelman kansallisena yhteyspisteenä toimii Opetushallitus.

Asiasanat: