Liikenne, energia ja ympäristö

LIFE-ohjelman haut:

Ei avoimia hakuja.

CEF-ohjelman haut:

CEF Liikenne

Katso lisätietoja tulevista CEF Liikenne -hauista

CEF Energia

Katso lisätietoja CEF Energia -hauista

CEF Televiestintä

Katso lisätietoa CEF Televiestintä -hauista

 • LIFE-rahoitusohjelma keskittyy ympäristö- ja ilmastotoimiin 
 • CEF-rahoitusohjelma keskittyy energia-, liikenne- ja tietoliikennehankkeisiin
 • Horisontti 2020 alla on myös liikenteeseen, energiaan ja ympäristöön liittyviä rahoitusohjelmia (SC2, SC3, SC4, SC5)
 • ELENA tarjoaa rahoitusta energiatehokkuuteen, hajautettuun uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikenteeseen liittyvien investointien tekniseen tukeen

LIFE

Life-ohjelma sisältää kaksi alaohjelmaa: ympäristötoimien ohjelman ja ilmastotoimien ohjelman. LIFE-ohjelmalla pyritään vauhdittamaan ympäristöllisten ja ilmastollisten tavoitteiden sulauttamista muihin poliittisiin tavoitteisiin ja jäsenmaiden käytäntöihin.

Ohjelmalla halutaan edistää uudenlaisia, integroituja projekteja, joiden tarkoituksena on saattaa täytäntöön laajalla alueella ympäristö- tai ilmastostrategioita tai toimintasuunnitelmia ja saada liikkeelle muita unionin, kansallisia ja yksityisiä varoja.

Vuosien 2018-2020 budjetti on noin 1,7 miljardia euroa. Painopistealueita:

 • ympäristö ja resurssiitehokkuus
 • luonto ja luonnon monimuotoisuus
 • ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen sopeutuminen
 • ilmasto- ja ympäristöhallinta.

Tukikelpoiset hakijat:

 • tutkimuskeskukset
 • paikalliset ja alueelliset viranomaiset
 • koulutuskeskukset
 • liitot ja yhdistykset
 • järjestöt
 • pienet ja keskisuuret yritykset
 • korkeakoulut

Connecting Europe Facility (CEF)

CEF-rahoitusinstrumentilla pyritään edistämään kasvua, työtä ja kilpailukykyä tukemalla Euroopan liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen infrastruktuurihankkeita.

Ohjelma koostuu kolmesta alaohjelmasta CEF liikenne, CEF energia ja CEF televiestintä

Komissio koordinoi rahoitusta innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston INEA:n kautta.

Tuettavat toimet:

Liikenne-ala

 • pullonkaulojen poistaminen, puuttuvien yhteyksien rakentaminen ja erityistesti rajat ylittävien osuuksien parantaminen
 • kestävien ja tehokkaiden liikennejärjestelmien varmistaminen pitkällä aikavälillä, jotta valmistaudutaan odotettaviin tuleviin liikennevirtoihin sekä mahdollistetaan hiilestä irtautuminen kaikissa liikennemuodoissa ja
 • liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen optimointi ja liikennepalvelujen yhteentoimivuuden tehostaminen huolehtien samalla liikenneinfrastruktuurien esteettömyydestä.

​Energia-ala

 • kilpailukyvyn parantaminen edistämällä energian sisämarkkinoiden yhdentymistä sekä sähkö- ja kaasuverkkojen rajat ylittävää yhteentoimivuutta. 
 • energian toimitusvarmuuden parantaminen unionissa
 • kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tukeminen muun muassa integroimalla uusiutuvista lähteistä tuotettu energia siirtoverkkoon ja kehittämällä älykkäitä energiaverkkoja ja hiilidioksidiverkkoja

Televiestintäala

 • yhteistä etua koskevat hankkeet, joilla edistetään televiestintäalan infrastruktuuria

Tukikelpoiset hakijat:

Ehdotuksia voivat tehdä yksi tai useampi jäsenvaltio tai, asianomaisten jäsenvaltioiden suostumuksella, kansainväliset organisaatiot, yhteisyritykset tai jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yritykset tai elimet.
 

ELENA

Euroopan investointipankin hallinnoima ja Horisontti 2020 -ohjelman kautta rahoitettu ELENA (European Local Energy Assistance) tarjoaa rahoitusta energiatehokkuuteen, hajautettuun uusiutuvaan energiaan ja kestävään liikenteeseen liittyvien investointien tekniseen tukeen.

Tällä hetkellä vuosittainen budjetti on 20 miljoonaa euroa. ELENA-rahoitus kattaa enintään 90 % hankekehityskuluista, jotka voivat sisältää esimerkiksi toteutettavuus- ja markkinatutkimuksia, ohjelman rakenteen suunnittelun, rahoitussuunnittelun, tarjouskilpailutuksiin valmistautumisen ja sopimusjärjestelyt. Se ei kata itse investointeihin liittyviä kuluja, mutta ELENA-rahoituksen saaneet projektit voivat hakea myös lainaa EIP:lta hankkeen toteuttamiseen.

Tukikelpoiset hakijat:

Julkiset tai yksityiset toimijat, kuten paikalliset viranomaiset, liikenneviranomaiset ja erilaiset yhtiöt (energiayhtiöt, isännöitsijät, jälleenmyyntiketjut jne), jotka kehittävät investointihankeitta liittyen energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai kestävään kaupunkiliikenteeseen. Hankkeiden suuruus tulee olla vähintään 30 miljoonaa euroa ja niiden keston 3-4 vuotta.