Euroopan alueellinen yhteistyö - Interreg-ohjelmat

Interreg Central Baltic -ohjelman haut

Ei avoimia hakuja.

Lue ohjelmasta Varsinais-Suomen liiton sivuilta

Interreg Baltic Sea Region -ohjelman haut

Ei avoimia hakuja.

Lue lisää Interreg Baltic Sea Region -ohjelman hauista

Interreg Europe -ohjelman haut

Ei avoimia hakuja.

Lue lisää Interreg Europe -ohjelmasta

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia ovat Itämeren alueisiin keskittyvät Interreg Central Baltic -ohjelma ja Interreg Baltic Sea Region -ohjelma sekä koko EU:n laajuinen Interreg Europe.

INTERREG CENTRAL BALTIC 2014-2020

Central Baltic Programme 2014–2020 kuuluu EU:n rajat ylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmiin.

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmilla tuetaan erityisesti yritystoimintaan, matkailuun, ympäristöön, kulttuuriin, infrastruktuuriin sekä terveyden, kulttuurin ja koulutuksen alojen väliseen yhteistyöhön liittyviä toimia.

Ohjelmassa on kolme osaa: Central Baltic, Etelä-Suomi-Viro sekä Saaristo. Se mihin ohjelman osaan hanke kuuluu, määrittyy partnerikonsortion mukaan.

Suomessa varsinainen ohjelma-alue käsittää Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson sekä Ahvenanmaan. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat niin sanottuina rajoittuvina alueina.  Uusina alueina ohjelmaan liittyvät Pirkanmaa ja Satakunta. Ohjelman hallinto- ja todentamisviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto, jonka yhteydessä toimii myös ohjelman hakuneuvonnasta vastaava Central Baltic -ohjelman sihteeristö.

Ohjelmalla on neljä päätavoitetta:

 1. Taloudellisen kilpailukyvyn vahvistaminen
 2. Yhteisten varojen kestävä käyttö
 3. Saavutettavuuden parantaminen
 4. Osaava ja osallistava keskisen Itämeren alue

Tukikelpoiset hakijat:

Tukea voivat hakea toimijat Virosta, Suomesta, Ruotsista ja Latviasta.

Tukikelpoisia hakijoita ovat julkiset (kansalliset, alueelliset ja paikalliset) viranomaiset, julkis- sekä yksityisoikeudelliset laitokset. Suuret yhtiöt, joissa on yli 250 työntekijää tai yli 50 miljoonan liikevaihto ja/tai yli 43 miljoonan euron vuotuinen tilikauden tase, eivät ole tukikelpoisia.

BALTIC SEA REGION 2014-2020

Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020 kuuluu EU:n valtioiden välisen yhteistyön Interreg-ohjelmiin. 

Ohjelman tärkeä tavoite on toimeenpanna EU:n Itämeri-strategiaa. Ohjelmasta tuetaan erityisesti innovaatioihin, ympäristöön, saavutettavuuteen ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä toimia.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) osarahoitettavan Itämeren alueen -ohjelman ohjelma-alueeseen kuuluvat kokonaisuudessaan Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa (Berliinin, Brandenburgin, Hampurin, Mecklenburg-Vorpommenin, Schleswig-Holsteinin ja Niedersachsenin osavaltiot) sekä kumppanimaat Norja, Valko-Venäjä ja Venäjä. 

Ohjelman päätavoitteena on alueellista kehitystä ja yhteistyötä vahvistamalla tehdä Itämeren alueesta innovatiivisempi, helpommin tavoitettava ja kestävämpi. Päätavoite jakautuu neljään osa-alueeseen:

 1. Innovatiivikapasiteetti: erityisiä tarkastelun kohteita ovat tutkimus- ja kehitysrakenteet, alueiden älykäs erikoistuminen ja ei-teknologiset innovaatiot
 2. Luonnonvarojen ja raaka-aineiden tehokas hallinnointi: erityisiä tarkastelun kohteita ovat puhtaat vesistöt, uusiutuva energia, energiatehokkuus ja sininen kasvu
 3. Kestävä liikenne: erityisiä tarkastelun kohteita ovat yhteentoimivuus, syrjäisten alueiden tavoitettavuus, meriliikenteen turvallisuus, ympäristöystävällinen laiva- ja kaupunkiliikenne
 4. EU-strategiatuki: tuetaan EU:n Itämeristrategian sidosryhmiä, avustetaan Itämeri-strategian koordinaattoreita ja annetaan alkupääomaa strategiaan liittyville hankkeille.

Ohjelma rakentuu edellä mainituista neljästä toimintalinjasta ja toiminta keskitetään kolmeen pääteemaan:

 1. Saving the Sea 
 2. Connecting the Sea
 3. Increasing Prosperity

Tuettavat toimet:

Hankkeet, jotka vastaavat suoraan alueellisen kehityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin ja niihin liittyvät haasteet ovat sellaisia, joita ei voida ratkaista kansallisella tasolla.

Tukikelpoiset hakijat:

Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason viranomaiset, kansalaisjärjestöt, tutkimus- ja koulutuslaitokset, alakohtaiset toimistot ja yhdistykset sekä yritykset voivat ottaa osaa hankkeisiin ja saada rahoitusta. Sekä julkiset että yksityiset kumppanit ovat tukikelpoisia. Kumppaneiden tulee normaalisti sijaita ohjelma-alueella, mutta perustelluissa tapauksissa myös ohjelma-alueen ulkopuoliset toimijat voivat osallistua hankkeisiin tukikelpoisina kumppaneina. 

Vähintään kolme toimijaa kolmesta eri maasta voi muodostaa hankekonsortion. Hankekumppaneista vähintään kahden tulee olla lähtöisin EU-jäsenvaltiosta tai Norjasta. Hankkeen johtavan kumppanin tulee olla julkinen toimija (tai julkisluonteinen) ja sijaita jäsenmaassa tai Norjassa.

INTERREG EUROPE

Interreg Europe on koko Euroopan Unionin laajuinen alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen ohjelma.

Interreg Europe -ohjelma on EU:n aluepolitiikan väline, jolla tuetaan kaupunkien, alueiden ja valtioiden välistä yhteistyötä. Se on osa Euroopan alueellisen yhteistyön EAY-tavoitetta kaudella 2014–2020.

Ohjelmassa tuetaan kahden tyyppisiä toimia:

 • Alueiden väliset yhteistyöhankkeet. Vähintään kolmesta maasta tulevien julkisten organisaatioiden yhteistyöhankkeet, jotka toimivat 3-5 vuotta. Tarkoituksena on etsiä ratkaisuja kaikkia hankekumppaneita kiinnostavaan aluepoliittiseen haasteeseen.
 • Oppimisalustat. Tavoitteena on tukea verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa sekä hyödyntää yhteistyöhankkeiden tuloksia ja saattaa ne laajemman yleisön saataville.

Rahoitettavat hankkeet kuuluvat seuraaviin teemoihin:

 1. Tutkimus ja innovaatio
 2. Pk-yritysten kilpailukyky
 3. Vähähiilinen talous
 4. Ympäristö ja resurssitehokkuus

Tukikelpoiset hakijat:

Kansalliset ja paikalliset viranomaiset sekä muut kansalliset ja paikalliset organisaatiot (esimerkiksi yliopistot, alueelliset kehittämiskeskukset, talouden tukiyksiköt jne.)