Työllisyys, sosiaaliala ja terveys

EaSI-ohjelman haut:

Lue lisää EaSI-ohjelman hauista

EU:n kolmannen terveysalan toimintaohjelman haut:

Lue lisää ohjelmasta komission suomenkielisiltä sivuilta

Horisontti 2020-ohjelma: "Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi"

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi työhjelma 2018-2020

 

 • EaSI-ohjelma kattaa työllisyyttä ja sosiaalista innovointia
 • Unionin kolmas terveydenalan toimintaohjelma käsittelee terveyttä
 • Horisontti 2020 -ohjelman yhteiskunnalliset haasteet -pilarin "Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi" sisältää rahoitushakuja terveysalan tutkimukseen liittyen

EaSI - Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma 

EU-ohjelma koskien työllisyyttä ja sosiaalista innovointia (EaSI) on komission hallinnoima rahoitusohjelma, joka on tarkoitettu edistämään korkeaa työllisyystasoa sekä laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, varmistamaan riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suojelu, ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantamaan työoloja.

Ohjelma tuo yhteen kolme rahoitusohjelmaa, jotka ovat PROGRESS (työllisyys ja sosiaalinen yhteisvastuu), EURES (Euroopan työnvälityspalvelu) ja Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys (työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva mikrorahoitusjärjestely).

Ohjelman kokonaistalousarvio vuosille 2014-2020 on 919 469 000 euroa ja se jakautuu seuraavasti: PROGRESS 61%, EURES 18%, Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys 21%.

PROGRESS tukee EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehittämään toimintapolitiikkojaan erityisesti seuraavilla aihealueilla:

 • työllisyys, erityisesti nuorten työttömyyden torjuminen;
 • sosiaalinen suojelu ja osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen ja ehkäiseminen;
 • työolot 

Tukikelposia hakijoita ovat kaikki julkiset ja yksityiset tahot, toimijat ja laitokset.

EURES-osion tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista työnvälitykseen keskittynyttä EURES-verkostoa. Verkosto tarjoaa informaatiota, ohjausta ja työnvälityspalveluja kaikille EU-kansalaisille, jotka haluavat hyödyntää työntekijöiden oikeutta vapaaseen liikkumiseen. Keskeistä on:

 • varmistetaan, että hakemuksiin ja avoimiin työpaikkoihin liittyvät tiedot ja neuvonta ovat avoimia mahdollisille työnhakijoille ja työnantajille;
 • edesautetaan rekrytointia ja työntekijöiden sijoittamista laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin;
 • rajat ylittävä yhteistyö 

Tukikelpoisia hakijoita ovat esimerkiksi keskus-, alue- ja paikallisviranomaiset; työvoimapalvelut sekä työmarkkinaosapuolten organisaatiot. 

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -osio tukee toimia seuraavilla aihekohtaisilla osa-alueilla:

 • mikrorahoitus ja mikrolainat - tarkoitettu erityisesti heikossa asemassa oleville ryhmille sekä mikroyrityksille;
 • yhteiskunnallinen yrittäjyys

Tukikelpoisia hakijoita ovat niin julkiset kuin yksityiset elimet kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, jotka tarjoavat mikroluottoja henkilöille ja mikroyrityksille ja/tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille näissä maissa. Euroopan komissio ei suoraan rahoita yrittäjiä tai yhteiskunnallisia yrityksiä. Tarkoituksena on parantaa eri yhteiskunnallisiin yrityksiin investoivien tahojen ja mikroluottojen tarjoajien valmiuksia lisätä luottojen tarjontaa.
 

EU:n kolmas terveydenalan toimintaohjelma

Unionin kolmannella terveysalan toimintaohjelmalla tuetaan EU:n terveysstrategian tavoitteita, joilla halutaan edistää terveydenhuoltoalan työllisyyttä, innovaatiota ja kestävyyttä.

Ohjelman pääasiallinen tavoite on tukea ja toteuttaa toimia, joilla edistetään innovaatioiden käyttöönottoa terveysalalla, pyritään parempaan ja turvallisempaan terveydenhuoltoon, edistetään terveyttä, ehkäistään tauteja ja suojellaan kansalaisia valtioiden rajat ylittäviltä terveysuhilta. Ohjelmassa tuetut hankkeet tukevat jäsenmaiden toimia terveyspalveluiden järjestämisessä ja tarjoamisessa.

Ohjelman kokonaisbudjetti kaudelle 2014-2020 on noin 449,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 budjetti on yli 62 miljoonaa euroa.