Yrittäjyys ja pk-yritykset

COSME-ohjelman haut:

Tutustu COSME-ohjelman hakuihin

Horisontti 2020 EIC Accelerator (pk-instrumentti) haut:

Lue tarkemmin pk-instrumentin hauista ja tulevista aikatauluista.

Fast Track to Innovation -ohjelman haut:

Lue lisää FTI-hausta

Eurostars 2 -ohjelman haut:

Lue lisää Eurostars 2 -hauista
Lisätietoa hakukriteereistä

 

COSME, Horisontti 2020 -ohjelman EIC Accelerator ja Eurostars 2 ovat yrittäjille ja pk-yrityksille suunnattuja rahoitusohjelmia. Myös EASME:n (Executive Agnecy for SMEs) sivuilta löytyy lisätietoa pk-yrityksiä tukevista ohjelmista.

COSME

COSME-ohjelmalla (Competitiveness of Enterprises and SME’s) halutaan vahvistaa EU:n yritysten – mukaan lukien matkailusektorin – kilpailukykyä ja kestävyyttä, rohkaista yrittäjyyskulttuuria sekä edistää pienten ja keskisuurten yritysten perustamista, kasvua ja laajenemista kotimarkkinoiden ulkopuolelle. COSME on jatkoa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma CIB:lle sekä yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma EIP:lle.

Ohjelma on suunnattu etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, yrittäjille, yksityisyrittäjyyttä suunnitteleville kansalaisille ja yritystoimintaa tukeville organisaatioille.

COSME-ohjelmalla on neljä tavoitetta:

 • rahoituksen saannin helpottaminen
 • kansainvälistyminen ja markkinoille pääsyn helpottaminen
 • kilpailukyvylle suotuisan ympäristön luominen
 • yrittäjyyden edistäminen

Euroopan komissio on hyväksynyt ohjelmakauden 2014-2020 kokonaistalousarvioksi 2,3 miljardia euroa

Tukea voivat hakea muun muassa:

 • yrittäjät, etenkin pienet ja keskisuuret yritykset - tukea rahoituksen helpompaan saatavuuteen sekä yrityksen lujittamiseen ja kasvamiseen 
 • tulevat yrittäjät, mukaan lukien nuoret - tukea oman yrityksen perustamiseen
 • kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset - tukea tehokkaaseen poliittiseen uudistamiseen. Viranomaisille tarjotaan luotettavaa ja EU:n laajuista dataa, neuvoja parhaista käytännöistä ja taloudellista apua kestävien ratkaisujen testaamiseksi ja tehostamiseksi maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Horisontti 2020 -ohjelman EIC Accelerator (pk-instrumentti)

Euroopan innovaationeuvoston pilotti EIC Accelerator on jatkoa Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentille. Se sopii esimerkiksi kansainvälistä kasvua hakeville, innovatiivisille pk-yrityksille, joilla on paljon markkina- ja kasvupotentiaalia.

EIC Accelerator -instrumentista rahoitetaan:

 • Tuote tai ratkaisu on uusi, tai siinä sovelletaan olemassa olevaa teknologiaa tai tietoa uudella tavalla.
 • Ratkaisulla on eurooppalainen ulottuvuus ja se toimii myös muualla Euroopassa. Markkinat voivat olla myös Euroopan ulkopuolella, mutta työ tulee tehdä täällä.
 • Ratkaisulla on merkittävä kaupallinen potentiaali, joka mahdollistaa yrityksen nopean kasvun.
 • Yrityksellä on hankkeen toteutukseen tarvittava osaaminen ja kokemus. Jos yritys on vielä nuori eikä näyttöä ole, täytyy hankkeeseen osallistuvien henkilöiden osaaminen kuvata hakemuksessa huolellisesti.

Ohjelmassa on kolme vaihetta:

 • Vaihe 1: kaupallistamissuunnitelma - pitää sisällään konseptin ja toteutettavuuden  (50 000 euron summa)
 • Vaihe 2: toteuttaminen - muun muassa pilotointi ja tuotekehittely (0.5-2.5 milj. euroa tukirahaa + halutessaan investointirahoitusta)
 • Vaihe 3: erilaisten tukipalvelujen hyödyntäminen - esimerkiksi coaching ja mentorointi

Osana Horisontti 2020 -ohjelmaa, pk-instrumentin tavoitteena on rahoittaa 7500 yritystä lähes 3 miljardin euron edestä vuoteen 2020 mennessä.

Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) on Horisontti 2020 -ohjelman alainen rahoitusohjelma, joka tukee teollisuusvetoisten konsortioiden markkinaläpimurtoa lähellä olevia innovaatiohankkeita.

FTI:n tavoitteena on

 • nopeuttaa innovaatioiden tuomista markkinoille
 • kannustaa ensikertalaisia hakemaan EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusta
 • kasvattaa yksityisen sektorin investointeja tutkimukseen ja innovaatioon.

Budjetti vuosille 2018-2020 on 300 miljoonaa euroa. EU:n osuus hankkeiden rahoituksesta on 70 % ja arvioitu osuus per hanke on noin 3 miljoonaa euroa.

Haku avautui 7.11.2017 ja on jatkuva 27.10.2020 asti. Vuodessa on kolme cut-off päivää.

Tukikelpoiset hakijat:

Konsortiossa täytyy olla mukana 3-5 toimijaa vähintään kolmesta eri EU-maasta tai Horisontti 2020-ohjelmaan osallistuvista maista. Hankkeen tulee olla markkinavetoinen ja teollisuuden täytyy olla vahvasti mukana hankkeessa, mikä tarkoittaa, että

 • joko vähintään 60 % budjetista menee konsortion teollisuussektorin toimijoille
 • tai konsortiossa vähintään kaksi kolmesta/neljästä tai kolme viidestä konsortiokumppanista on teollisuussektorilta.

Eurostars 2

Eurostars -rahoitusohjelmalla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tekevät aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyötä. Kilpailuetua saavuttaakseen ne luovat innovatiivisia tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka ovat nopeasti tuotavissa kansainvälisille markkinoille.

Eurostars on Horisontti 2020 -ohjelman sekä kansallisten rahoituslaitosten rahoittama. Suomessa rahoituksesta vastaa Business Finland.

Koko ohjelmakauden 2014-2020 budjetti on 1,14 miljardia euroa. Suomen osalta budjetti vuonna 2017 on 2,5 miljoonaa euroa hakukierrosta kohti.

Tukikelpoiset hakijat:

Hankkeisiin täytyy osallistua vähintään kaksi toimijaa kahdesta eri Eurostars-maasta. Projektin päävetäjän tulee olla pieni tai keskisuuri yritys, mutta konsortiossa voi olla mukana myös isompia toimijoita, kuten tutkimuslaitoksia. Yrityksen toimialalla ei ole väliä, mutta kyseessä täytyy olla kasvuyritys, joka käyttää vähintään 10% henkilöstöresursseistaan tai liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystyöhön.