Verkostot

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto sekä Eurooppa-toimisto ovat jäseninä useissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Näissä toimiminen ja vaikuttaminen ovat keskeinen osa Eurooppa-toimiston edunvalvontatyötä. Verkostot tarjoavat ajantasaista tietoa EU-tason aloitteista ja rahoitusmahdollisuuksista, niiden kautta voi tuoda paremmin esiin alueemme osaamista ja ne tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia varsinaissuomalaisille toimijoille. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoa verkostoista, kysy lisää Eurooppa-toimistolta!

Osallistumme taustatahojemme kanssa seuraavien verkostojen toimintaan:

eurocities_logo_80x163.jpg

EUROCITIES on eurooppalaisten suurten kaupunkien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Siihen kuuluu noin 140 jäsenkaupunkia ja 45 kumppanikaupunkia. Järjestö on aktiivinen kaupunkipoliittinen edunvalvoja, joka pyrkii nostamaan esiin kaupunkien asemaa eurooppalaisessa päätöksenteossa. Turun lisäksi järjestöön kuuluvat suomalaisista kaupungeista Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere ja Vantaa.

com_logo_pieni.png

Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus (Covenant of Mayors)

Covenant of Mayors for Climate & Energy tuo yhteen eurooppalaisia paikallis- ja aluetason julkisia toimijoita, jotka ovat sitoutuneet EU:n ilmasto- sekä energiatavoitteiden toteuttamiseen ja raportoivat kehityksestään yhteisen EU-mallin mukaisesti. Turun kaupunki on sitoutunut aloitteeseen.

iclei_logo_180.png

ICLEI - Local governements for Sustainability on globaali kaupunkien ja alueiden kestävää kehitystä tukeva verkosto, jonka jäseninä 1 750 paikallis- ja aluehallintoa. ICLEI auttaa jäseniään mm. vähähiilisyyden edistämisessä, luonnon monimuotoisuuden suojelussa, resurssien tehokkaassa käytössä sekä älykkään infrastruktuurin ja vihreän talouden edistämisessä. ICLEI:n jäsenet ja asiantuntijaryhmä tekevät yhteistyötä vertaistuen, kumppanuuksien ja valmiuksien kehittämisen avulla. Jäsenenä Turun kaupunki.

cpmr_300x69.png

CPMR (Conference of the Maritime Peripheral Regions) on merellisten alueiden edunvalvontajärjestö, joka tuo yhteen 150 aluetta yli 24 jäsenmaasta. Varsinais-Suomen liitto on jäsenenä järjestössä. Järjestö keskittyy erityisesti aluepoliittiseen edunvalvontaan sekä meri-, liikenne-, energia- ja naapuruuspolitiikkaan. CPMR:n alaisuudessa toimii kuusi maantieteellistä alakomissiota.

cpmr_bsc_200x53.png

CPMR:n Itämerikomissio on yli 20 Itämeren alueen yhteistyöorganisaatio. Itämerikomission painopistealoja ovat aluepolitiikan lisäksi meripolitiikka, energia- ja ilmastokysymykset sekä saavutettavuus. Lisäksi EU:n Itämeristrategian toimeenpano on keskeisellä sijalla järjestön toiminnassa. Jäsenenä Varsinais-Suomen liitto.

errin_214x50.png

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) on Brysselin aluetoimistojen yhteistyöverkosto, jonka jäseninä on noin 125 organisaatiota 22 Euroopan maasta. Verkosto keskittyy tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan, rahoitusohjelmiin sekä hanketoimintaan alueiden näkökulmasta. ERRIN toimii pitkälti jäsenistönsä aktiivisuuden ja toiveiden perusteella 13 työryhmän kautta, joita ovat

 • Energy & Climate Change
 • Smart Cities
 • Transport
 • Bioeconomy
 • Blue Growth
 • Innovation & Investment
 • Policy
 • Science & Education for Society
 • Smart Specialisation
 • Health
 • Cultural Heritage
 • Design & Creativity
 • ICT.

Tällä hetkellä Eurooppa-toimisto toimii koordinaattorina Blue Growth - ja Smart Cities -työryhmissä.

ibsg_180.jpg

iBSG (Informal Baltic Sea Group) on epävirallinen verkosto, joka kokoaa yhteen 55 Itämeren alueen, Brysselissä toimivaa aluetoimistoa. Verkosto vaikuttaa tiedottamalla EU:n suuntaan Itämeren alueella ajankohtaisista teemoista sekä vaikuttaa EU-politiikkaan mm. vuosittain järjestettävän seminaarin kautta. Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto on jäsen.

civitas_eccentric_logo_200x112.png

CIVITAS Forum Network on eurooppalaisten kaupunkien verkosto, joka keskittyy kestävien liikenneratkaisujen kehittämiseen. CIVITAS tukee kaupunkien tiedon- ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Turun kaupunki on jäsenenä verkostossa ja mukana CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa.

nordic_smart_city_network_200x87.png

Nordic Smart City Network on 20 pohjoismaisten kaupunkien verkosto, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja yhteisiä hankkeita älykkäiden ja kestävien kaupunkien kehittämiseksi. Jäsenenä Turun kaupunki.

oasc_logo_200x96.png

Open & Agile Smart Cities (OASC) on globaali älykaupunkiverkosto, johon kuuluu yli 140 kaupunkia 27 eri maasta. Verkosto pyrkii edistämään kansainvälisesti älykkään kaupunkidatan ja palveluiden markkinoita. Tavoitteena on mahdollistaa yhteisillä standardeilla ja periaatteilla älykkäiden kaupunkisovellusten ja -ratkaisujen kehittäminen kerralla useampaan kaupunkiin. Jäsenenä Turun kaupunki.

scandriaallience_logo_200x106.png

Scandria®Alliance on strateginen liikenteen yhteistyöverkosto, jonka jäseninä on Välimereltä Skandinaviaan ulottuvan TEN-T-ydinverkkokäytävän Itämeren alueita. Turun kaupunki on jäsenenä verkostossa. Scandria®Alliancen tavoitteena on parantaa kansainvälisiä yhteyksiä sekä kehittää kestävää ja monimuotoista liikenneverkkoa Itämeren alueella yhteistyössä EU:n, jäsenmaiden, alueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

union_of_the_baltic_cities_logo_200x94.png

Union of the Baltic Cities (UBC) on Itämeren alueen kaupunkien yhteistyöverkosto, johon kuuluu 67 jäsenkaupunkia ml. Turku. UBC:n alaisuudessa toimii seitsemän komissiota, jotka keskittyvät mm. kestävään kaupunkikehitykseen, kulttuuriin, terveyteen, kaupunkisuunnitteluun, turvallisuuteen ja nuorisoon. Kestävien kaupunkien komissio sijaitsee Turussa ja se keskittyy mm. ilmastonmuutokseen, kestävään kaupunkiliikkuvuuteen, vesivarojen kestävään käyttöön sekä Itämeren tilaan liittyviin kysymyksiin ja hankkeisiin.

cdp_logo_200x87.png

CDP on riippumaton ja kansainvälinen järjestö, joka kannustaa yrityksiä ja julkisia tahoja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Turku raportoi vuosittain ilmastotyön tuloksistaan CDP-järjestelmän kautta.

energycities_logo_200x147.png

Energy Cities on eurooppalainen paikallisviranomaisten välinen järjestö, joka tukee energiantuotannon tapojen muutosta ja energian kestävää käyttöä. Turun kaupunki on jäsen UBC-verkoston jäsenyyden kautta.

Eriaff

ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) keskittyy innovaatioiden edistämiseen maatalouden, elintarviketuotannon ja metsätalouden aloilla. Verkostossa on mukana noin 50 eurooppalaista jäsenaluetta ja sen koordinaattorina toimii Toscanan alueen EU-toimisto. ERIAFFin alaisuudessa toimii tällä hetkellä kymmenen työryhmää, joiden painopisteet ja tavoitteet on määritelty jäsenalueiden tarpeiden mukaan. Varsinais-Suomi on ERIAFF-verkoston ja sen alaisen Plant-based proteins -työryhmän jäsen.

polis_logo.png

POLIS on ainoa eurooppalainen pelkästään kestävään liikkumiseen keskittyvä kuntien ja alueiden verkosto. Verkoston jäseninä on n. 100 eurooppalaista kaupunkia ja aluetta ja verkoston assosiaatiokumppaneina toimii mm. korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. POLIS tukee jäseniään integroitujen liikennestrategioiden toimeenpanemisessa, EU:n tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin osallistumisessa, sekä tiedon ja kokemusten vaihdossa. Turun kaupunki on toistaiseksi verkoston ainoa suomalainen jäsen.

Asiasanat: