Kansalaisten, tasa-arvon, oikeuksien ja arvojen ohjelma

Avoimet haut, työohjelmat ja asiakirjat:

Kansalaisten, tasa-arvon, oikeuksien ja arvojen ohjelma (CERV) yhdistää entiset Kansalaisten Eurooppa -ohjelman ja Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelman. Näiden lisäksi ohjelmaan lisättiin kokonaan uusi arvoja käsittelevä ohjelmalohko. Ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ohjelman budjetti seitsemälle vuodelle on yhteensä noin 1,55 miljardia euroa. Työohjelma julkaistaan vuosille 2021-2022, 2023-2024 ja 2025-2027.

Ohjelman rakenne

CERV-ohjelmassa on neljä päätavoitetta, joiden mukaan ohjelma jaetaan neljään lohkoon:

  1. unionin arvojen lohko: suojella ja edistää unionin arvoja demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista;
  2. tasa-arvon, perusoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon lohko: edistää perusoikeuksia, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa, myös sukupuolten tasa-arvoa, sekä edistää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ja syrjimättömyyden valtavirtaistamista
  3. aktiivisen kansalaisuuden lohko: edistää kansalaisten sitoutumista ja osallistumista demokraattiseen toimintaan unionissa sekä eri jäsenvaltioista tulevien kansalaisten välistä vaihtoa ja lisätä tietoisuutta heidän yhteisestä eurooppalaisesta historiasta;
  4. Daphne-lohko: torjua väkivaltaa, myös sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuudet

Ohjelmasta myönnetään sekä avoimien hakujen kautta hanketukia sekä suoria toiminta-avustuksia.

Tuettavia toimia ovat mm.

  • tiedotus- ja koulutustoimet, joilla parannetaan tietämystä esimerkiksi Euroopan kulttuurista, historiasta ja muistiperinnöstä
  • ystävyyskaupunkitoiminta sekä kansalaisvaikuttamista ja demokraattiseen toimintaan osallistumista tukevat toimet
  • tutkimus- ja seurantatoimet, joilla lisätään tietoa tilanteesta jäsenvaltioissa ja EU-tasolla
  • kansalaisyhteiskunnan organisaatioille annettavaa tukea, jolla edistetään ja helpotetaan aktiivista osallistumista demokraattisen unionin rakentamiseen
  • eurooppalaisten verkostojen valmiuksien kehittäminen, millä edistetään ja kehitetään unionin lainsäädäntöä, poliittisia tavoitteita ja strategioita.

Hankkeiden EU-rahoitusosuus voi olla korkeintaan 90 % tukikelpoisista toimista.

Tukikelpoiset hakijat

Hakijoina voivat olla EU-jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa maissa rekisteröityneet oikeushenkilöt, kuten julkiset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, kansainväliset verkostot ja organisaatiot, tasa-arvoelimet, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Kohderyhmät on määritelty tarkemmin hakuteksteissä.

Kansallinen yhteystaho

Suomessa CERV-ohjelman kansallista yhteyspistettä ei olla vielä perustettu, mutta asiaa valmistelee Oikeusministeriö.

Asiasanat: