LIFE

Avoimet haut, työohjelmat ja asiakirjat:

LIFE-ohjelma rahoittaa ilmasto-, luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita. Hankkeiden tulee myötävaikuttaa johonkin EU:n ilmasto- tai ympäristötavoitteen toteuttamiseen ja fokus on uusien teknologioiden ja käytäntöjen pilotoinnissa, demonstroinnissa tai skaalaamisessa. Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021-2027 on 5,4 miljardia euroa. Työohjelmat tehdään vuosille 2021-2024 ja 2025-2027.

Ohjelman rakenne

Ohjelma koostuu kahdesta päätoiminta-alasta, joissa kummassakin on kaksi alaohjelmaa:

Ympäristö

 • ​​​​Luonto ja biodiversiteetti
 • kiertotalous ja elämänlaatu

Ilmastotoimet

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 • Siirtyminen puhtaaseen energiaan

Ympäristöhankkeiden aiheita voivat olla esimerkiksi vesi ja meriympäristö, jätteet, resurssitehokkuus, ympäristö ja terveys, ilmanlaatu tai päästöt. LIFE-luontohankkeiden tulee keskittyä EU:n luonto- ja lintudirektiivin täytäntöönpanoa edistäviin toimiin ja luonnon monimuotoisuushankkeiden EU:n biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoon tähtääviin toimiin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeiden aiheita voivat olla esimerkiksi energiatehokkuus, maankäyttö ja hiilinielut, päästökauppajärjestelmää tehostavat toimet, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät toimet tai niitä koskeva seuranta ja raportointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumishankkeet taas voivat keskittyä esimerkiksi kaupunkialueiden sopeutumiseen, infrastruktuurin sietokykyyn, tulvien ja rannikkoalueiden hallintaan tai maatalous-, metsätalous- ja matkailualojen sopeutumiseen. Energiasiirtymää tukevia hankkeita voivat olla kansallisten, alueellisten tai paikallisten ohjelmien kehittäminen energiamurroksen tukemiseksi, teknologian käyttöönoton vauhdittaminen, digitalisaation ja taitojen edistäminen, yksityisten puhtaan energian investointien houkutteleminen ja investointihankkeiden kehittämisen tuki sekä kansalaisten osallistaminen energiakäänteen toteuttamiseen.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuudet

Perinteisissä LIFE-hankkeissa EU-rahoitus on tavallisesti 60%. Luontopuolen hankkeissa se voi olla 75% ja Siirtyminen puhtaaseen energiaan -hankkeissa jopa 95%.

 • Perinteiset hankkeet (Standard Action Projects, SAP) keskittyvät erilaisten ratkaisujen pilotointiin, demonstrointiin, parhaisiin käytäntöihin tai viestintään.
   
 • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Projects, SIP) toteuttavat alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti ympäristöön, luontoon ja ilmastoon liittyviä strategioita tai toimintasuunnitelmia, jotka ovat jäsenvaltioiden viranomaisten valmistelemia ja joita edellytetään unionin lainsäädännössä tai politiikassa.
   
 • Strategiset luontohankkeet (Strategic Integrated Nature Projects, SNAP) tukevat luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien EU-tavoitteiden saavuttamista toteuttamalla toimintaohjelmia jäsenvaltioissa tavoitteiden ja prioriteettien sisällyttämiseksi muihin politiikkoihin ja rahoitusvälineisiin.
   
 • Teknisen tuen hankkeet (Technical Assistance, TA) tukevat valmiuksien kehittämistä tavanomaisiin hankkeisiin osallistumista varten, strategisten luontohankkeiden ja strategisten integroitujen hankkeiden valmistelua, valmisteluja muiden unionin rahoitusvälineiden käyttämiseksi.
   
 • Muut toimet (Other Actions, OA) tukevat lähinnä Siirtyminen puhtaaseen energiaan -ala-ohjelman tuki- ja koordinaatiohankkeita.

Tukikelpoiset hakijat

Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelman liitännäisvaltioissa rekisteröidyt oikeushenkilöt:

 • kaupungit ja kunnat
 • julkisorganisaatiot
 • tutkimuslaitokset ja korkeakoulut
 • yritykset
 • järjestöt ja säätiöt

Rahoitusta haetaan yleensä useamman tahon konsortiona (n. 3-7 kumppania), mutta sitä voi hakea myös yksin. Kansainvälistä konsortiota ei välttämättä tarvita, mutta siitä voi olla etua arvioinnissa.

Kansallinen yhteystaho

Suomessa kansallisena yhteyspisteenä toimii ympäristöministeriö, joka myös tarjoaa kilpailukykyisiksi katsomilleen hakemuksille osarahoitusta ja avustusta hakemusten valmisteluvaiheeseen. Ympäristöministeriön osarahoitusta ja valmisteluavustusta haetaan yleensä keväisin. Lisätietoja löytyy ympäristöministeriön LIFE-verkkosivuilta.

Asiasanat: