Luova Eurooppa

Avoimet haut, työohjelmat ja asiakirjat:

Luova Eurooppa on Euroopan unionin kulttuurin, audiovisuaalisten ja luovien alojen ohjelma, joka tarjoaa rahoitusta eurooppalaiseen yhteistyöhön, toiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn edistämiseen. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemälle vuodelle on 2,4 miljardia euroa. Työohjelmat laaditaan vuosittain.

Ohjelman rakenne

Ohjelma jakautuu kolmeen osioon:

 • Median alaohjelma audiovisuaalisen sektorin, elokuva-, TV- ja peliteollisuuden toimijoille
 • Kulttuurin alaohjelma kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön parissa toimiville organisaatioille
 • Monialaisen toimintalinjan tuet, jotka on suunnattu luovien alojen sektorirajat ylittäviin hankkeisiin sekä uutismedia-alalle.

Ohjelmasta rahoitetaan myös Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, kulttuurialan palkintoja ja eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta.

Hanketyypit ja EU-rahoitusosuudet

Median alaohjelmasta rahoitettavat hankkeet on jaoteltu neljään temaattiseen klusteriin:

 • Sisältö: Yhteistyön ja innovaatioiden edistäminen korkealaatuisten teosten luomisessa ja tuottamisessa.
 • Liiketoiminta: Yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn, skaalautuvuuden ja kykyjen edistäminen Euroopan teollisuuden vahvistamiseksi suhteessa globaaleihin kilpailijoihin.
 • Yleisö: Teosten saatavuuden ja näkyvyyden parantaminen potentiaaliselle yleisölle levityskanavien kehittämisen avulla.
 • Politiikka: Politiikkakeskustelujen, tiedonvaihtofoorumien, tutkimusten ja raporttien tukeminen sekä tietoisuuden lisääminen.

Kulttuurin alaohjelmasta myönnetään rahoitusta neljään erilaiseen hanketyyppiin, joiden lisäksi ohjelmassa järjestetään erillis- ja pilottihakuja.

 • Eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin voi sisältyä monenlaista toimintaa, kuten kiinnostavien kulttuurisisältöjen toteuttamista sekä uusien toimintamallien ja organisaatioiden osaamisen kehittämistä.
 • Eurooppalaiset verkostot ovat laajoja yhteenliittymiä, jotka tarjoavat oman alansa toimijoille mahdollisuuksia verkostoitumiseen, osaamisen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
 • Eurooppalaiset foorumit tarjoavat esiintymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville eurooppalaisille taiteilijoille ja muille kulttuurialan ammattilaisille yhteistyössä muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa.
 • Eurooppalaisen kaunokirjallisuuden käännöshankkeissa vahvistetaan kirjallisuuskentän monimuotoisuutta esimerkiksi kääntämällä vähemmän käännetyn tyylisuunnan tai kirjailijan kirjallisuutta.

Monialaisen toimintalinjan alaohjelma käsittelee kulttuurialojen ja luovien alojen yhteisiä mahdollisuuksia ja haasteita, kuten:

 • Valtioiden välinen poliittinen yhteistyö: ohjelman tunnettavuuden edistäminen ja hanketuotosten monistettavuuden tukeminen.
 • Creative Innovation Labs: innovatiivisten lähestymistapojen edistäminen luovien ja kulttuurisektoreiden sisällöntuotannossa, saavutettavuudessa, jakelussa ja markkinoinnissa.
 • Uutismediat: medialukutaidon, laatujournalismin, medioiden vapauden ja monimuotoisuuden tukeminen.

EU-rahoitusosuus vaihtelee hankkeittain, ja se määritellään hakuteksteissä. Esimerkiksi kulttuurin alaohjelman yhteistyöhankkeiden rahoitusosuus on 60-80 %, käännöshankkeiden 60 % ja eurooppalaisten verkostojen ja foorumeiden enintään 80 %.

Tukikelpoiset hakijat

Luova Eurooppa -ohjelmasta voivat hakea rahoitusta EU-jäsenvaltioista ja ohjelman osallistujamaista kulttuuri- ja luovilla aloilla aktiiviset organisaatiot, kuten

 • paikalliset ja alueelliset viranomaiset
 • museot, arkistot ja kirjastot
 • teatterit, orkesterit
 • korkeakoulut, alan oppilaitokset ja tutkimuskeskukset
 • pk-yritykset
 • järjestöt, säätiöt ja yhdistykset.

Hankkeisiin osallistutaan useimmiten konsortiona, joka koostuu eri jäsenmaista tulevista organisaatioista.

Kansallinen yhteystaho

Suomessa kansallisina yhteyspisteinä toimivat Opetushallitus (kulttuurin alaohjelma sekä monialainen toimintalinja) ja Suomen elokuvasäätiö (median alaohjelma ja monialainen toimintalinja).

Asiasanat: