Euroopan komissio julkaisi 19.2. toimenpide-ehdotukset, joiden tavoitteena on edistää EU:n digitaalista muutosta eurooppalaiset arvot huomioon ottaen. Paketti kattaa yhteensä kolme dokumenttia: yleisen strategian EU:n digitaaliselle tulevaisuudelle, EU:n datastrategian ja valkoisen kirjan koskien tekoälyä.

EU:n datastrategia määrittää askeleita kohti eurooppalaisia datan sisämarkkinoita

Datastrategian tavoitteena on edistää datan jakamista niin että yritykset, tutkijat kuin julkinen sektorikin voisivat paremmin hyödyntää dataa. Lisäksi yksilön oikeuksia oman datan hallinnassa halutaan edistää.

Komissio on jakanut datastrategian toimet neljän pilarin alle:

1. Sektorit ylittävä hallintokehys datan saatavuuden ja käytön edistämiselle

  • Komissio aikoo julkaista vuoden 2020 loppupuolella lainsäädäntökehyksen koskien eurooppalaisten data-avaruuksien hallinnointia. Tavoitteena on tukea päätöksiä datan käyttöön liittyvissä kysymyksissä, rajat ylittävää datan jakamista, yhteensopivuutta ja standardeja eri sektoreiden välillä.
  • Komissio aikoo luoda täytäntöönpanosäädöksen koskien arvokkaita tietokantoja vuoden 2021 alussa. Tavoitteena avata nämä tietokannat vapaaseen käyttöön koko EU:n alueella.
  • Komissio tutkii lainsäädäntömahdollisuuksia, jotka tukisivat eri toimijoiden välistä datan jakamista. Vuonna 2021 komissio aikoo ehdottaa uutta datalakia, jolla se pyrkii edistämään erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä datan jakamisessa.

2. Mahdollistajat: Investointeja dataan ja Euroopan kykyjen ja infrastruktuurin vahvistamiseen, datan hallintoinnin, jakamisen, käytön ja yhteensopivuuden edistäminen

  • Komissio aikoo investoida suuren vaikuttavuuden hankkeisiin (European High Impact Projects), jotka edistävät eurooppalaisten data-avaruuksien luomista. Rahoitettavia kohteita ovat esimerkiksi datan jakamiseen tarvittavat infrastruktuurit, työkalut ja hallintomenetelmät. Komission tavoitteena on myös luoda parempi sääntelykehys pilvipalvelumarkkinoille, joka takaisi kilpailukykyiset, turvalliset ja reilut pilvipalvelut Euroopassa.

3. Osaaminen: tukea yksilöille sekä sijoituksia osaamiseen ja pk-yrityksiin

  • Komissio haluaa vahvistaa yksilön mahdollisuuksia hallinnoida ja päättää, miten ja missä heitä koskevaa dataa käytetään.
  • Komission tavoitteena on vähentää puutetta digialan osaajista puoleen vuoteen 2025 mennessä. Komissio päivittää digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on kehittää yksilöiden taitoja toimia ja työskennellä digiajassa.

4. Yhteiseurooppalaisia data-avaruuksia strategisilla sektoreilla ja yleishyödyllisillä aihealueilla

  • Komission tukee data-avaruuksien luomista yhdeksällä strategisesti merkittävällä sektorilla: valmistava teollisuus, terveys, Green Deal (esim. ilmastonmuutos, kiertotalous, biodiversiteetti), liikkuminen, terveys, rahoitus, energia, maatalous, julkinen sektori sekä koulutus ja taidot.

Rahoitusta eri aiheeseen liittyville hankkeille ja toimille on esitetty Digitaalinen Eurooppa –ohjelmassa, Verkkojen Eurooppa 2 (CEF2 Digital) –välineessä sekä Horisontti Eurooppa –puiteohjelmassa. Komissio onkin ehdottanut 15 miljardin euron investointeja Horisontti Eurooppa –ohjelman klusteriin ”Digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruusala. Tekoäly on myös tämän klusterin keskiössä. Digitaalinen Eurooppa ohjelman puitteissa komissio on esittänyt lähes 2,5 miljardin investointeja data-alustojen ja tekoälysovelluksien käyttöönottoa varten. Näistä 2 miljardia euroa on mahdollista käyttää eurooppalaisia data-avaruuksia koskeviin suuren vaikutuksen (”European High Impact”) hankkeisiin, joihin liittyvät vahvasti energiatehokas datan yhteiskäyttö sekä pilvipalveluinfrastruktuurit. Myös kansallisten viranomaisten on mahdollista saada tukea Digitaalinen Eurooppa ohjelmasta, jotta korkean lisäarvon aineistoja saadaan käyttöön erilaisissa yhteisissä data-avaruuksissa.

Tekoälystrategia luo yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa tekoälyyn

Tekoälyä koskeva valkoinen kirja sisältää komission ehdotukset tekoälyn kehittämiseksi siten, että perusoikeuksien kunnioitus turvataan. Komissio haluaa edistää vapaan datan liikkuvuutta, yksityisen ja julkisensektorin yhteistyötä ja tekoälyteknologian hyödyntämistä pk-yrityksissä sekä julkisella sektorilla.

Ehdotetut toimet jakautuvat kahden päätavoitteen ympärille: 1. huippuosaamisen ekosysteemi ja 2. luottamuksen ekosysteemi. Edistääkseen tekoälyn huippuosaamisen ekosysteemiäkomission haluaa virtaviivaistaa tutkimus- ja innovaatioprioriteetteja, kehittää jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä lisätä investointeja tekoälyn kehittämiseen sekä käyttöönottoon. Komissio aikoo luoda uuden kumppanuuden julkisen ja yksityisen sektorien välillä tekoälyn ja robotiikan aloilla. Toiveena on houkutella yli 20 miljardin euron vuotuiset investoinnit seuraavan vuosikymmenen aikana. Komission tavoitteena on myös nostaa merkittävästi tekoälyhankkeisiin kohdistuvaa rahoitusta InvestEU ohjelman kautta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tavoitteena on myös luoda eurooppalainen hallintorakenne fasilitoimaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Luottamuksen rakentamiseksi, komissio ehdottaa sääntelyä korkean riskin tekoälysovelluksille. Tämä tarkoittaa sektoreita ja tilanteita, joissa tekoälyn käytöllä olisi merkittäviä riskejä tai vaikutuksia turvallisuudelle, kuluttajan oikeuksille tai perusoikeuksille. Tällaisista aloista esimerkkeinä komissio nostaa terveydenhuollon, oikeuslaitoksen, poliisin, kuljetusalan ja energiantuotannon.

Muille kuin korkean riskin tekoälysovelluksille komissio ehdottaa vapaaehtoista laadunvalvontajärjestelmää. Seuraamalla korkean riskin sovelluksille pakollisia vaatimuksia voisi muille sovelluksille myöntää laatumerkinnän.

Anna palautetta ja kommentteja

Komission julkinen kuuleminen koskien tekoälyä koskevaa valkoista kirjaa on käynnissä 19. toukokuuta 2020 asti. Palautetta kerätään myös datastrategiasta. Näiden palautteiden tavoitteena on antaa komissiolle suuntaa lisätoimien toteuttamiselle datatalouden ja tekoälyn kehittämisen tukemiseksi. Nyt on siis myös mahdollisuus vaikuttaa tuleviin toimiin.

Asiasanat: