Epäreilu kilpailu on merkittävä haaste eurooppalaiselle teollisuudelle. Esimerkiksi laivanrakennussektorille Aasian maista ja erityisesti Kiinasta tuleva kilpailu on tehnyt kilpailutilanteesta hankalan. Komissio pyrkii nyt puuttumaan ulkomaisten valtiontukien vääristäviin vaikutuksiin EU:n sisämarkkinoilla. Komissio julkaisi asiasta 17.6. valkoisen kirjan, jossa esiteltyjä keinoja voi kommentoida 23.9. asti. Varsinainen säädösehdotus annetaan ensi vuonna.

Yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset ovat EU:n sisämarkkinapolitiikan ytimessä ja niitä pyritään ylläpitämään niin EU:n kilpailu-, valtiontuki- ja julkisten hankintojen sääntöjen kuin kansainvälisen kaupan suojakeinojen avulla. EU:n ulkopuolisten valtioiden EU:ssa toimivien yritysten osalta valtiontukiin ei kuitenkaan voida puuttua, mikä usein antaa etulyöntiaseman näille yrityksille eurooppalaisiin yrityksiin nähden.

EU:n sääntelymahdollisuuksissa onkin selkeitä puutteita tapauksissa, joissa ulkomaisilla tuilla helpotetaan eurooppalaisten yritysten ostoja, tuetaan suoraan EU:n ulkopuolisen yrityksen toimintaa EU-alueella tai autetaan ulkomaisia yrityksiä voittamaan julkisia tarjouskilpailuja.

Valkoisessa kirjassa komissio esittää keinoja, joiden avulla se pyrkii puuttumaan ulkomaisten tukien vääristäviin vaikutuksiin

  1. sisämarkkinoilla yleensä: Ulkomaisten tukien vääristävien vaikutusten havaitsemiseksi komissio ehdottaa yleistä markkinaseurantamenetelmää, jossa valvontaviranomainen voisi ryhtyä toimenpiteisiin (esimerkiksi hyvitysmaksujen muodossa) heti, kun on viitteitä siitä, että EU:ssa toimiva yritys saa tukea EU:n ulkopuolelta.
  2. yritysostoissa: Yritysostojen osalta komissio ehdottaa toimia, jossa EU:n ulkopuoliselta valtiolta tukea saavien yritysten tulisi ilmoittaa valvontaviranomaiselle (tässä tapauksessa komissiolle) tietyn kynnysarvon ylittävistä EU:ssa sijaitsevien yritysten omistusosuuksien hankinnoistaan. Yritysostoja ei voitaisi toteuttaa ennen kuin komission tutkinta on valmis.
  3. julkisissa hankinnoissa: Julkisten hankintojen osalta komissio ehdottaa mekanismia, jossa tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten olisi ilmoitettava saamistaan ulkomaisista tuista. Jos tuen katsotaan vääristävän hankintamenettelyä, yritys voitaisiin sulkea pois tarjouskilpailusta.
  4. EU-rahoituksen saannin yhteydessä: Ulkomaiset tuet voivat asettaa tuensaajat EU-rahoituksen hakemisen osalta parempaan asemaan ja näin vääristää hakuprosessia. EU-rahoituksen osalta komissio ehdottaa samantapaista menettelyä kuin julkisten hankintojen osalta.

Eurooppalaisen meriteknologiasektorin etujärjestö Sea Europe suhtautuu komission ehdotukseen varovaisen toiveikkaasti. Järjestö on pitkään tuonut esiin huolen Aasiasta tulevan epäreilun kilpailun ja massiivisten valtiontukien vaikutuksista alan säilymiseen Euroopassa. Jo nyt yksinkertaisempien laivojen (mm. konttilaivat, tankkerit) rakentaminen on siirtynyt lähes kokonaan pois Euroopasta. Monimutkaisempien alusten (mm. risteilyalukset) osalta tilanne saattaa pian olla sama, ellei toimiin ryhdytä. Sea Europen hartaana toiveena onkin, että komission toimenpiteet tulisivat koskemaan myös meriteknologiasektoria. Sea Europen pääsihteeri Christophe Tytgat totesi organisaation tiedotteessa: “It is of the utmost importance that the maritime technology sector can make use of this instrument, because the sector faces a huge legal gap, which –if not resolved quickly –can result in losing the entire industry to Asia within a few years.”

Julkinen kuuleminen valkoisesta kirjasta ja ulkomaisista valtiontuista on auki 23.9. asti. Kuulemisen tuloksia käytetään hyväksi ensi vuoden aikana annettavassa säädösehdotuksessa.