Komissio julkaisi 1.7. uuden osaamisohjelman (Skills Agenda), jonka tavoitteena on varmistaa eurooppalaisten tarvittava osaaminen työelämässä pärjäämiseksi vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä väestökehityksen muuttaessa työskentely- ja vuorovaikutustapojamme. Osaamisohjelmassa painotetaankin erityisesti digitaitojen vahvistamista.

EU:n edellinen osaamisagenda on vuodelta 2016. Uusi osaamisohjelma linkittyy vahvasti komission keskeisiin aloitteisiin, kuten Green Dealiin, digitaalistrategiaan, teollisuus- ja pk-yritysstrategioihin sekä eurooppalaiseen koulutusalueeseen, joka pyritään saamaan valmiiksi vuoteen 2025 mennessä. Uudella osaamisohjelmalla komissio haluaa vahvistaa eurooppalaisten osaamista työelämän murroksessa.

Eurooppalaisten yritysten ja teollisuuden haasteena on usein se, ettei osaavaa työvoimaa ole riittävästi tarjolla. Tämä on tullut vastaan esimerkiksi laivanrakennusteollisuudessa, jossa pulaa on ollut erityisosaajista - levyseppähitsaajista laivasuunnittelijoihin. Autonomisten laivojen suunnittelussa tarvittavasta tekoälyosaamisesta on myös huutavaa pula.

Uusi osaamisagenda sisältää määrälliset tavoitteet, jotka tulisi saavuttaa viiden vuoden sisällä. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on järjestää aikuisille 540 miljoonaa koulutustoimenpidettä, joista 60 miljoonaa matalan koulutustason aikuisille ja 40 miljoonaa työttömille. Perustason digitaidot omaavien aikuisten määrän olisi kasvettava 230 miljoonaan. Toimet rahoitetaan tulevan 2021-2027 rahoituskauden eri ohjelmista (erityisesti ESR+ ja Erasmus) sekä EU:n elpymispaketin kautta, minkä lisäksi tarvitaan rahoitusta muista lähteistä.

Osaamisagenda sisältää myös 12 toimenpidekokonaisuutta:

 1. Osaamissopimus

Julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen sopimuksen pohjalta rakennetaan erilaisia kumppanuuksia. Erityisesti panostetaan laaja-alaisiin kumppanuuksiin strategisesti merkittävien teollisuusekosysteemien sektoreilla, myös alueellisesti. Sopimus mahdollistaa myös EU-rahoituksen saamisen. Sopimus julkaistaan Euroopan ammatillisen koulutuksen teemaviikolla marraskuussa 2020.

 1. Osaamista koskevan tiedon hankinnan lujittaminen

Toimen alla kehitetään ja kerätään taitoja ja osaamista koskevaa tietoa, myös alueellisella ja sektoritasolla. Cedefopin big data -pilotin pohjalta rakennetaan pysyvä verkkoalusta, jolle kerätään reaaliaikaista tietoa taidoista ja osaamisesta, josta voi olla hyötyä eri toimijoille. Toimella halutaan kannustaa erityisesti julkisia työllisyyspalveluita tunnistamaan osaamiseen liittyviä puutteita sekä työllistymisen trendejä. Tätä tietoa halutaan myös hyödyntää yksilön osaamisen kehittämisessä.

 1. EU:n tuki kansallisille strategisille täydennyskoulutustoimille

Komissio tukee jäsenvaltioita holististen kansallisten osaamisstrategioiden luomisessa, arvioinnissa ja tarvittaessa myös toimeenpanossa. Erityisesti keskitytään yrittäjyystaitoihin sekä digitaalista ja vihreää siirtymää tukeviin taitoihin etenkin matemaattisluonnontieteellisten opintojen kautta.

 1. Ehdotus neuvoston suositukseksi ammatillisesta koulutuksesta kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymiskyvyn edistämiseksi

Suosituksessa esitetään uutta ammatillisen koulutuksen visiota, joka mm. tukisi nuorten ja aikuisten osaamista sekä digitaalista ja vihreää siirtymää. Erityisesti halutaan vahvistaa opiskelijoiden liikkuvuutta ja koulutuksen työelämäyhteyksiä.

 1. Eurooppalaiset yliopistot -aloitteen toteutus ja tutkijoiden osaamisen parantaminen

Toimen tavoitteena on saattaa loppuun eurooppalaiset yliopistot -aloitteen toimeenpano sekä mm. kehittää korkeakoulutuksen tarjoajien ja yrityksien välistä yhteistyötä mm. testaamalla Talent on demand -tiedonvaihtoa. Tavoitteena on myös lisätä koulutusta mm. avoimen tieteen ja tieteen hallinnon suhteen.

 1. Vihreää ja digitaalista siirtymää tukeva osaaminen

Komissio tulee myöhemmin määrittämään vihreää osaamista koskevat indikaattorit ja määrälliset tavoitteet, jotta eri ammattien kehitystä vihreämpään suuntaan voitaisiin paremmin tukea. Komissio luo myös eurooppalaiset puitteet ilmastonmuutosta, ympäristökysymyksiä, puhtaaseen energiaan siirtymää sekä kestävää kehitystä koskevalle koulutukselle. Digitaitojen kehittämistä varten päivitetään puolestaan digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman avulla kehitetään strategisesti merkittäviä digitaalisia taitoja, minkä lisäksi komissio tukee pk-yrityksille suunnattuja digitalisaation pikakursseja ja “digivapaaehtoisia” työssäkäyvien keskuudessa.

 1. STEM-aloilta (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) valmistuvien määrän lisääminen sekä yrittäjyys- ja monialaisten taitojen edistäminen

Komissio pyrkii kasvattamaan matemaattisluonnontieteellisiltä aloilta valmistuvien ja erityisesti naisten määrää. Myös STEM-aineiden opettajapulaan pyritään vaikuttamaan mm. oppimisjatkumoa toiselta asteelta korkea-asteelle kehittämällä. STEM-aineista valmistuvien yrittäjyystaitoja halutaan kehittää käynnistämällä eurooppalainen yrittäjyystaitojen toimintaohjelma, jolla mm. luodaan yhteyksiä aloitteleville yrittäjille eri verkostoihin.

 1. Elinikäiset taidot

Eurooppalaisen aikuisoppimisen agendan uusien prioriteettien avulla halutaan kehittää oppimisen laatua ja panostaa erityisesti seniori-ikäisten oppimiseen. Fokus on etenkin epävirallisessa, elinikäisessä, sukupolvien välisessä, kulttuurien välisessä ja yhteisöoppimisessa. Tässä merkittävinä nähdään paikalliset oppimisen paikat, kirjastot ja koulutuksen tarjoajat.

 1. Yksilöllisiä oppimistilejä koskeva aloite

Yksilöllisten oppimistilien avulla paikattaisiin osaamisen puutteita, helpotettaisiin työikäisten aikuisten pääsyä koulutukseen ja tuettaisiin työssäkäyvien asemaa työelämän murroksissa. Komissio arvioi toimeen liittyviä mahdollistavia palveluita yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

 1. Eurooppalainen lähestymistapa mikrotutkintoihin

Toimen tavoitteena on kehittää mikrotutkintoja ja -kursseja yhdessä sidosryhmien, kuten koulutuksen tarjoajien ja kauppakamarien, kanssa. Komissio aikoo luoda näille laadun ja läpinäkyvyyden minimistandardit sekä selvittää, miten nämä voisi sisällyttää osaamisen arvioinnin rakenteisiin. Mikrotutkinnoilla kerätyn osaamisen esittämistä komissio haluaa helpottaa mm. Europass-palvelun kautta.

 1. Uusi Europass-alusta

Uuden Europass-alustan alaisuuteen luotava toiminto helpottaisi työnhakijoita osaamisen ja taitojen kuvailemisessa. Toiminnon avulla Europass-alusta voisi ehdottaa hakijalle työpaikkoja mm. Eures- ja Euraxess-palveluista sekä oppimismahdollisuuksia. Toiminnossa hyödynnettäisiin mm. osaamista ja taitoja koskevaa tietoa ja mahdollistettaisiin koulutuksen tarjoajille digitaalisten todistusten ja sertifikaattien myöntäminen ”Europass Digital Credentials” -alustalla.

 1. EU-maiden ja yksityisen sektorin osaamisinvestointeja edistävien olosuhteiden parantaminen

Komissio haluaa tehostaa henkilöpääoman raportointia suurissa yrityksissä ja näiden työntekijöiden osaamisen kehittämistä. Lisäksi tärkeänä nähdään tiedon kerääminen julkisista ja yksityisistä panostuksista aikuisosaamisen kehittämiseen.