Horisontti Eurooppa -ohjelman missioita valmistelleet asiantuntijaryhmät jättivät 22.9. komission tutkimus- ja innovaatiopäivillä viralliset ehdotuksensa viidestä missiosta, joita ovat ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, terveet meret, terve maaperä ja syöpä. Komissio julkaisee tiedonantonsa rahoitettavista missioista joulukuussa.

Horisontti Eurooppa -ohjelman missioiden tarkoituksena on vastata holistisesti yhteiskuntamme suuriin haasteisiin, koota kaikki keskeiset toimijat mukaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisätä Euroopan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan vaikuttavuutta.

Euroopan komission nimittämät asiantuntijaryhmät eli nk. missiolautakunnat ovat viimeistelleet ehdotuksensa missioiden tavoitteista ja toimeenpanotavoista. Komissio valmistelee lautakuntien raporttien sekä sidosryhmien palautteen perusteella vuoden loppuun mennessä tiedonannon vuonna 2021 aloittavista missioista.

Missioiden rahoitus on vielä auki, mutta missioihin on tarkoitus suunnata tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman lisäksi rahoitusta muista EU-ohjelmista sekä kansallisista ja yksityisistä lähteistä.

Missioehdotukset:

Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens

Tavoitteena on tukea 100 kaupungin käännettä ilmastoneutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä. Kaupungit ovat keskeisessä asemassa Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, sillä kaupungeissa syntyy noin 72 % globaaleista kasvihuonepäästöistä.

Raportin ehdotuksen mukaan kaupungit laativat yhdessä paikallisten sidosryhmien, jäsenvaltion ja Euroopan komission kanssa ilmastokaupunkisopimuksen (”climate city contract”). Sen tarkoituksena on määrittää kaikkien osapuolten tavoitteet ja sitoumukset, tunnistaa haasteet ja koordinoida toimijoiden työtä tavoitteen saavuttamiseksi.

Missiolautakunta suosittaa, että 10 % EU:n monivuotisen budjetin rahoituksesta (mm. Horisontti Eurooppa ja muut ohjelmat) suunnattaisiin mission hyväksi. Lisäksi ehdotetaan Euroopan investointipankin vahvempaa tukea kaupungeille ja suositellaan käyttämään elpymis- ja palautumistukivälineen varoja kaupunkimission hyväksi.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: A Climate Resilient Europe - Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030

Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä auttaa Eurooppaa torjumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia häiriöitä sekä sopeutumaan niihin. Tavoitteena on myös jakaa toimivia, yhteiskunnallista muutosta tukevia sopeutumisratkaisuja. Raportissa esitetään, että missio tukisi 200 alueen sopeutumisvision ja innovaatiopolkujen kehittämistä. Lisäksi tukea tulisi 100 pilottialueelle laajoihin demonstrointihankkeisiin, joita muut alueet voisivat myöhemmin replikoida.

Terveet meret: Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters

Tavoitteena on puhtaat meret ja vesialueet vuoteen 2030 mennessä sekä pilaantuneiden ekosysteemien elvyttäminen ja suojelu. Tavoitteen saavuttamiseksi on laskettu tarvittavan 500 miljardia euroa seuraavan seitsemän vuoden aikana.

Raportissa esitetään mm. seuraavia toimia: virtuaalimallin rakentaminen Euroopan valtameristä ja vesistä; kalastuksen muuttaminen hiilineutraaliksi; laivojen muuttaminen vihreämmiksi jälkiasennusten ja uusien innovaatioiden avulla; kertakäyttömuovin kielto; ihmisten ymmärryksen lisääminen merien merkityksestä maailmanlaajuiselle ekosysteemille.

Terve maaperä: Caring for Soil is Caring for Life

Tavoitteena vuoteen 2030 mennessä, että vähintään 75% maaperästä on ruoantuotannon, ihmisten, luonnon ja ilmaston kannalta tervettä. Raportissa esitetään tutkimus- ja innovaatiotoimia, koulutuksen tukemista ja demonstraatiohankkeita Living Lab -innovaatioympäristöissä ja ”Lighthouse”-edelläkävijätoimintaympäristöissä.

Syöpä: Conquering Cancer: Mission Possible

Tavoitteena vuoteen 2030 mennessä pelastaa yli 3 miljoonaa ihmishenkeä, lisätä ymmärrystä syövästä, parantaa syöpään altistuvien ihmisten elämänlaatua ja varmistaa oikeudenmukainen hoito kaikkialla Euroopassa. Mission tarkoituksena on tukea tänä vuonna julkaistavaa EU:n syövän torjuntaa koskevaa suunnitelmaa.

Asiasanat: