EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa tutustutaan Interreg Europe -rahoitteiseen REDUCES-hankkeeseen, jota koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Hanke keskittyy kiertotalouden edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueellisia käytäntöjä ja toimintamalleja, jotta alueet voisivat omaksua kestävämpiä kiertotalouden liiketoimintamalleja ja pienentää taloudellisen kasvun ympäristövaikutuksia.

Tietoa hankkeesta

  • Hankkeen nimi: REDUCES: REthinking Sustainable Development in European Regions by Using Circular Economy Business ModelS
  • Rahoitusohjelma: Interreg  Europe
  • Toteutusaika: 8/2019 - 1/2023
  • Budjetti: kokonaisrahoitus 1 389 939€, josta AMK:n budjetti 310 000€
  • Kumppanit: Polytechnic University of Valencia, Valencia Institute of Building, The Manchester Metropolitan University, Oldham Metropolitan Borough Council, HU University of Applied Sciences Utrecht, Maramures County Council, Euro Perspectives Foundation, University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, City of Utrecht
  • Lisätietoja hankkeesta Turun AMK:n sivuilta sekä Interreg Europe -ohjelman sivuilta

Kiertotalous muuttaa yritysten toimintatapoja ja ansaintamalleja. Perinteisen omistamisen sijaan kulutus perustuu palvelujen käyttöön: resurssien jakamiseen, vuokraamiseen ja uudelleenkäyttöön. Interreg Europen rahoittaman REDUCES-hankkeen tavoitteena on tunnistaa mukana olevien kuuden eurooppalaisen alueen ja kaupungin parhaat kiertotalouden liiketoimintamallit sekä tutkia ja arvioida kriittisesti niiden ilmastovaikutuksia ja kestävyyttä. Työ perustuu sekä alueiden väliseen että alueiden sisäiseen yhteistyöhön kumppaneiden ja sidosryhmien välillä.

Hankkeen vetäjänä toimii Turun AMK. Varsinais-Suomen lisäksi mukana olevat alueet ovat Valencia (Espanja), Manchester (Iso-Britannia), Utrecht (Alankomaat), Maramures (Romania) ja Bulgaria. REDUCES-hankkeen budjetti on 1,3 miljoonaa euroa, josta Turun AMK:n osuus on 310 00 euroa. Hanke alkoi elokuussa 2019 ja kestää tammikuuhun 2023.

Onko kiertotalous aina kestävää?

Hanke perustuu Suomen innovaatiorahaston Sitran määrittelemiin kiertotalouden viiteen liiketoimintamalliin, joita ovat tuote palveluna, uusiutuvuus, jakautumisalustat, tuotteen elinkaaren pidentäminen  ja resurssitehokkuus & kierrätys. Hankkeen tavoitteena on löytää kunkin mallin mukaisia yritysesimerkkejä ja projekteja, kerätä parhaita käytäntöjä kustakin mallista ja käyttää niitä kestävän kiertotalousliiketoiminnan tukemiseen ja edistämiseen eri alueilla.

”Tällä hetkellä eletään hankkeen ensimmäisen osan puolessa välissä”

Projektipäälliköt Jenni Suominen ja Timo Mieskonen kertovat Turun AMK:n osallistumisesta hankkeeseen ja sen puitteissa toteutuneista toimista. Hanke on toiminnallisesti jaettu kahteen osioon, ja tällä hetkellä ollaan ensimmäisen osan puolivälissä. Siinä jokainen alue tekee alueellisen selvityksen kiertotalouden tilasta, kerää parhaita alueellisia käytäntöjä ja jakaa tietoa alueiden välillä. Parhaat käytännöt kerätään alueen yrityksiltä ja niistä saadut opit viedään eteenpäin, erityisesti alueiden päättäjille ja muille toimijoille.

Hankekonsortioissa kumppanit toteuttavat pitkälti kaikki omia toimenpiteitään, mutta tietoa jaetaan jatkuvasti projektiryhmän kokouksissa. ”Kaikki alueet tavoittelevat hieman eri asioita ja ovat lähteneet eri lähtökohdista liikkeelle. Utrechtin kaupunki kiinnostaa erityisesti meitä, sillä heillä on kunnianhimoiset tavoitteet olla sataprosenttisesti kiertotalouden mukainen vuoteen 2050 mennessä. Samoin Valencian kaupungin kiertotalouden mukainen rakentaminen on sellaista, josta toivottavasti voimme oppia”, kertoo Suominen. 

Toisen osan alkaessa toimintasuunnitelmat ovat jo valmiit ja niitä lähdetään pilotoimaan. Tarkoituksena on tarkastella, ovatko ne todella hyödyllisiä siihen, mihin ne on kehitetty sekä arvioida kriittisesti, kuinka kestävää kiertotalous on ollut. Mieskonen toteaa, että hankkeen erikoisuus on rahoituksen jatkuminen myös toimintasuunnitelmien testaukseen ja käyttöönottoon, mikä ei ole yleistä. Lopuksi vertaisarvioidaan muiden alueiden toimintasuunnitelmia, tehdään yhteenveto opitusta ja jaetaan se eteenpäin suuremmalle yleisölle.

Miten REDUCES-hanke sai alkunsa?

REDUCES- hankkeen aloite tuli Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmältä, joka kaipasi kansainvälistä kiertotalouden vertaisoppimista. Varsinais-Suomen alueella oli jo muutamien vuosien ajan panostettu kiertotalouteen sekä haluttu kehittää sitä. Alueellinen yhteistyö on vahvaa Varsinais-Suomen alueella, ja toimijat yhdessä keskustelevat ja tunnistavat kehittämistarpeita kiertotalouden saralla. Ulkomaalaiset hankekumppanit olivat tuttuja AMK:lle aikaisempien yhteistyöhankkeiden kautta, erityisesti Erasmus-yhteistyöstä. Motivaatio hankkeen toteuttamisen ja rahoituksen hakemiseen oli se, että tiedettiin, että EU:ssa on halua panostaa kiertotalouteen, mutta alueiden välistä yhteistyötä on kuitenkin vähän.

Käytännön vinkkinä Suominen kertoo, että hankkeiden suunnittelussa kannattaa olla tarkka ja huolellinen. Aluksi voi tuntua, että aikaa on paljon, mutta suunnittelu vie aikaa. Suunnitteluprosessin aikana tulee myös miettiä, miten hankekumppanit ja sidosryhmät sitoutetaan mukaan ja miten tietoa jaetaan kumppaneiden välillä. Suunnittelu on yleensä johtavan kumppanin vastuulla, mutta Suominen ehdottaa, että kannattaa rohkeasti ehdottaa yhteisen sisällöllisen toteuttamisen jakamista partnereiden kesken, jolloin sitouttaminen tulee luonnostaan. Silloin syntyy tunne siitä, että tehdään oikeasti hanketta yhdessä.

Sekä Suominen että Mieskonen odottavat hankkeelta paljon, vaikka tekemistä vielä riittää. Molemmat korostavat, että hankkeen toimintasuunnitelmiin tehdään sen verran pohjatyötä, että esitetyt suunnitelmat koetaan hyödyllisiksi ja näin ollen jäävät toivottavasti pysyviksi toimintatavoiksi.