Ensi vuoden työohjelma heijastelee Ursula von der Leyenin komission kuutta prioriteettia. Ohjelman tavoitteena on siirtyä strategiselta tasolta toimenpanoon. Toimien avulla pyritään erityisesti vihreän ja digitaalisen murroksen aikaansaamiseen sekä hoidetaan koronapandemian seurauksia.

Euroopan komissio julkaisi 19.10. vuoden 2021 työohjelmansa. Se heijastelee Ursula von der Leyenin toimikautensa alussa esittelemiä poliittisia suuntaviivoja komission kaudelle 2019-2024. Jatkossa komission työtä ohjaa tänä syksynä julkaistu ensimmäinen ennakointiraportti.

Työohjelma sisältää useita konkreettisia esityksiä, joilla komission kuusi poliittista painopistettä siirretään strategiselta tasolta toteutukseen. Ohjelman painopiste on vihreän ja digitaalisen murroksen aikaansaamisessa unohtamatta koronakriisin hoitoa. Alla poimintoja kuuden painopisteen alaisista tulevista esityksistä:

1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Komission Green Deal -strategian päätavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Syyskuussa ensimmäisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessaan von der Leyen esitti EU:lle entistä kunnianhimoisempaa välietappia – vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää entisen 40 %:in sijaan 55 % vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vuonna 2021 komissio aikoo esittää ns. 55-valmiuspaketin (”Fit for 55 package”) osana mm. EU:n päästökauppajärjestelmän ulottamista meri- ja lentoliikenteeseen, hiilitullimekanismia sekä useita päivityksiä rakennusten energiatehokkuusvaatimusten nostamisesta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin uudistamisesta aina energiaverotukseen.

Kiertotaloutta edistetään mm. panemalla täytäntöön Euroopan kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma sekä ekosuunnitteludirektiivin uudistamisen avulla. Liikenteen osalta tulossa on mm. TEN-T-uudistus sekä älykkäiden liikennejärjestelmien uudistus. Komissio ehdottaa lisäksi toimenpiteitä, joilla pannaan täytäntöön EU:n biodiversiteetti- sekä Pellolta pöytään -strategiat.

2. Euroopan digitaalinen valmius

Digitalisaation osalta komissio aikoo ensi vuonna esitellä vuoteen 2030 tähtäävän EU:n digitaalisen tiekartan, jossa on määritelty tavoitteet mm. yhteyksien, taitojen ja digitaalisten julkisten palveluiden osalta. Keskiössä tulee myös olemaan eurooppalainen e-ID-järjestelmä eli uusi eurooppalainen digitaalinen identiteetti, jossa digipalveluiden käyttö ja oman datan kontrollointi olisi nykyistä helpompaa. Lisäksi Euroopan uutta teollisuusstrategiaa tarkastellaan uudelleen koronapandemian vaikutusten valossa.

3. Ihmisten hyväksi toimiva talous

Koronapandemian seurauksena on suuri vaara, että terveys- ja talouskriisi muuttuu sosiaaliseksi kriisiksi. Puuttuakseen tähän komissio aikoo esittää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman. Komissio aikoo myös ehdottaa uutta eurooppalaista lapsitakuuta, jolla halutaan vähentää lapsiköyhyyttä ja varmistaa peruspalveluiden (mm. terveydenhuolto ja koulutus) saatavuus. Lisäksi komissio tarkistaa pankkikonkursseja koskevaa EU-kehystä, pyrkii lisäämään rajat ylittäviä investointeja EU:ssa sekä tehostaa rahanpesun torjuntaa.

4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Ulkopolitiikan saralla komissio tulee esittämään mm. uudistetun kumppanuuden eteläisen naapuruston kanssa sekä arktista aluetta koskevan tiedonannon. Komissio pyrkii myös edistämään sääntöihin perustuvaa monenvälisyyttä kansainvälissä suhteissa sekä esittää tiedonannon EU:n humanitaarisesta avusta.

5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Komission tavoitteena on vahvistaa Euroopan terveysunionia mm. perustamalla uusi eurooppalaisen biolääketieteen tutkimus- ja kehitysvirasto, luomalla uusi viitekehys vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin vastaamiseen sekä tehostamalla nykyisten virastojen roolia. Schengen-alueen toiminnan säilyttämiseksi ja parantamiseksi esitetään uusi Schengen-strategia. Uutta muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta tullaan myös täydentämään eri toimin. Komissio jatkaa turvallisuusunionin vahvistamista sekä terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja hybridiuhkien torjuntaa. Koulutuksen saralla annetaan mm. ehdotus yksilöllisistä oppimistileistä.

6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Demokratian vahvistamisen osalta työohjelmassa ehdotetaan mm. selkeämpää säännöstöä Euroopan poliittisten puolueiden rahoitukseen sekä ratkaisuja toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan suojaamiseksi perusteettomilta oikeudenkäynneiltä. Yhdenvertaisen unionin kehittämiseksi komissio tulee esittämään mm. lasten sekä vammaisten oikeuksia koskevat strategiat. Maaseutualueita koskevassa pitkän aikavälin visiossa tullaan ehdottamaan toimia maaseutualueiden koko potentiaalin hyödyntämiseksi.

Asiasanat: