Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston laatiman selvityksen mukaan maakuntaan myönnettiin yli 27,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Hankkeita oli yhteensä 330 ja niihin osallistui 209 varsinaissuomalaista toimijaa. Selvitys laadittiin Varsinais-Suomen liiton toimeksiantona. Vastaavaa vuosittaista selvitystä on tehty liitossa vuodesta 2016 alkaen.

27,8 miljoonan rahoituspotti koostui eri EU-ohjelmista saaduista varoista:

  • Euroopan komission hallinnoimista EU:n erillisohjelmista (CEF Liikenne, COSME, Erasmus+, Horisontti 2020, Luova Eurooppa),
  • rajat ylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmista (Central Baltic, Baltic Sea Region ja Interreg Europe) sekä
  • kansallisen päätäntävallan alueellisista EU-ohjelmista (EAKR, ESR, EMKR, Maaseuturahasto sekä sen alaiset Leader-ohjelmat).

Osallistumisia ei ollut vuonna 2019 seuraavissa ohjelmissa: Kansalaisten Eurooppa, LIFE, URBACT ja Urban Innovative Actions.

 

Maakuntaan saatu rahoitus laski vuodesta 2018, jolloin EU-rahoitusta tuli 35 miljoonaa euroa. Edellisvuosina EU-rahoituksen määrä on vaihdellut: vuonna 2016 alkaneisiin hankkeisiin saatiin 37,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2017 vastaava luku oli 22 miljoonaa euroa. Lukuja vertailtaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyse on tiettynä ajankohtana alkaneista hankkeista. Esimerkiksi ohjelmien haku- ja projektien alkamisajat ovat saattaneet osua tarkastelun kannalta epäsuotuisasti. Ohjelmakausi 2014–2020 alkaa myös lähestyä jo loppuaan, joten monissa ohjelmissa suurin osa rahoituksesta on jaettu jo aiemmissa hauissa. Lisäksi on hyvä muistaa, että merkittävä osa EU-rahoitteisista hankkeista on monivuotisia, joten rahaa virtaa tasaisesti jo aiempina vuosina alkaneista hankkeista.

"On hienoa nähdä, että EU-rahoitusta on saatu erityisesti maakunnan painopistealueiden kehittämiseen – siniseen kasvuun, innovatiivisiin ruokaketjuihin sekä lääke- ja terveysteknologiaan. Lisäksi olen iloinen siitä, että EU-rahoituksesta hyötyvät kaikenkokoiset alueemme toimijat. Korkeakoulut ovat saaneet rahoitusta isoista merkittävistä EU:n tutkimus- ja innovaatiohankkeista, kun taas pienemmät toimijat ovat hyötyneet erityisesti paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä tukevista Maaseuturahaston hankkeista", toteaa maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Suurin osa vuonna 2019 alkaneiden hankkeiden rahoituksesta on tullut Horisontti 2020 -ohjelmasta sekä muista EU:n erillisohjelmista. Lukumäärällisesti hankkeita puolestaan on rahoitettu eniten Maaseuturahastosta ja sen alaisista Leader-ohjelmista sekä EU:n erillisohjelmista.

 

Toimijoiden keskimääräinen tuki oli 79 531 euroa hanketta kohti, mutta ohjelmien välillä oli kuitenkin suurta vaihtelua. Esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelmassa keskimääräinen hanketuki oli lähes 250 000 euroa kun taas Maaseuturahaston tukien keskiarvo oli noin 36 000 euroa. Suurin osa rahoitetuista hankkeista oli pieniä - lähes 90 prosenttia tuista jää alle keskiarvon.

Eniten rahoitusta saivat korkeakoulut ja yritykset. Eniten osallistumisia hankkeisiin oli puolestaan yrityksillä ja yhdistyksillä. Toisin sanoen yritykset ja yhdistykset osallistuvat keskimäärin enemmän pieniin hankkeisiin, kun taas korkeakoulut enemmän isoihin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.

 

Alueen korkeakoulut olivatkin vuoden 2019 suurimpien tuensaajien kärjessä. Eniten rahoitusta vuonna 2019 alkaneisiin hankkeisiin sai Turun yliopisto (6,1 milj. €; 25 hanketta), toiseksi eniten Turun ammattikorkeakoulu (4,9 milj. €; 32 hanketta) ja kolmanneksi Turun kaupunki (2,0 milj. €; 12 hanketta).

Suurimmat tuensaajat vuonna 2019 alkaneissa hankkeissa:

 

Kymmenen euromääräisesti suurimman hankkeen joukossa oli viisi Horisontti 2020 -hanketta, kaksi korkeakoulujen Erasmus+-hanketta, Interreg Baltic Sea Region -hanke sekä yksi Maaseuturahaston hanke.

Suurimmat vuonna 2019 alkaneet hankkeet:

 

Varsinais-Suomen maakunnan älykkään erikoistumisen painopisteet – sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologiat – erottuvat rahoitusselvityksessä varsin hyvin. Vähintään 20 prosenttia vuonna 2019 alkaneista hankkeista liittyy näihin teemoihin. Muita selvästi esiin nousevia poikkileikkaavia teemoja ovat ilmasto- ja ympäristö (noin 12 prosenttia hankkeista liittyi suoraan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edistämiseen), tieto- ja viestintäteknologiat, matkailu, koulutus sekä pk-yritysten liiketoiminnan edistäminen.

Selvitys on tehty avoimia tietokantoja hyödyntäen sekä sähköpostitiedusteluilla. Tarkastelluista rahoitusohjelmista tiedot on saatu lähes kaikista vuonna 2019 alkaneista hankkeista. Selvitys ei ole välttämättä sata prosenttisen kattava, mutta se antaa kuitenkin hyvän kuvan Varsinais-Suomen EU-hankerahoituksen kokoluokasta. Joidenkin vuonna 2019 alkaneiden hankkeiden osalta on myös otettava huomioon Covid19-pandemian vaikutukset. Esimerkiksi osa Erasmus+-liikkuvuushankkeiden toimista on jouduttu perumaan, joten edessä on tukien palautuksia.

 

Lisätietoja:

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
Miia Paananen, EU-suunnittelija
+32 498 16 15 88
miia.paananen@turku.fi