Komissio esitteli 25.3. toimintasuunnitelman luomutuotannon kehittämiseksi. Tavoitteena on kasvattaa luomutuotantoon käytettävää maa-alaa, luomutuotteiden tuotantoa ja kysyntää sekä lisätä vesiviljelyä.

Tällä hetkellä EU:n maatalousmaasta 8,5 % käytetään luomuviljelyyn. Suomessa luomuviljelyn osuus on 13,5 %. Komission tavoitteena on kasvattaa luomutuotantoa siten, että vuonna 2030 luomuviljelyn osuus on 25 % EU:n maatalousmaasta. Toimintasuunnitelmaan sisältyy 23 toimenpidettä kolmella toimintalinjalla, jotka ovat

  1. luomutuotteiden kulutuksen kasvattaminen,
  2. luomutuotannon lisääminen ja
  3. luomualan kestävyyden parantaminen.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan luomutuotteiden kysynnän kasvattamista. Luomutuotteiden kulutusta voidaan edistää mm. tiedotuksen avulla sekä julkisten hankintojen kautta. Lisäksi kuluttajien luottamusta luomutuotteisiin voidaan lisätä parantamalla tuotteiden jäljitettävyyttä.

Luomutuotantoon siirtymistä edistetään EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla (YMP). Tulevaan YMP:hen sisältyy ekojärjestelmiä, joiden rahoitus vuosiksi 2023–2027 on neuvottelutuloksesta riippuen 38–58 miljardia euroa. YMP:n lisäksi luomutuotantoa voidaan tukea mm. lisäämällä markkinoiden avoimuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä, sertifioinnilla ja uusien teknologioiden kuten lohkoketjun käytöllä. EU uudistaa parhaillaan vesiviljelyalan kestävää kehitystä koskevia suuntaviivoja, joilla kannustetaan jäsenvaltioita ja sidosryhmiä lisäämään luonnonmukaista tuotantoa myös tällä alalla.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on myös parantaa luomutuotannon kestävyyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia, varmistamaan luonnonmukaisten siementen saatavuus, pienentämään alan hiilijalanjälkeä ja minimoimaan muovin, veden ja energian käyttö. Komissio aikoo myös lisätä luomualan tutkimuksen ja innovoinnin osuutta ja osoittaa vähintään 30 % maatalouden, metsätalouden ja maaseutualueiden tutkimus- ja innovointitoimien määrärahoista luomualaan liittyviin kohteisiin.

Komissio järjestää vuosittain ”EU:n luomupäivän” ja jakaa luomupalkintoja huippuosaamisen palkitsemiseksi kaikissa luonnonmukaisen elintarvikeketjun vaiheissa. Komissio kannustaa myös kehittämään luomumatkailuverkostoja ekoalueiden kautta. Ekoalueilla viljelijät, asukkaat, matkailualan toimijat, yhdistykset ja viranomaiset tekevät yhteistyötä edistääkseen paikallisten resurssien kestävää hoitoa luomutuotannon periaatteiden ja käytäntöjen pohjalta.

Jäsenvaltioita kehotetaan luomaan kansallinen toimintasuunnitelma, jossa esitetään miten ne pyrkivät saavuttamaan luomutuotannon 2030 tavoitteet. Luomutuotantoa koskevilla kansallisilla toimintasuunnitelmilla täydennetään kansallisia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) strategiasuunnitelmia.

Asiasanat: