Euroopan komissio julkaisi 21.4. lakiesityksen kestävän rahoituksen ilmastoluokitusjärjestelmästä, joka ohjaa investointeja ilmastotavoitteita tukeviin kohteisiin. Delegoitu säädös määrittää sektorikohtaiset tekniset arviointikriteerit EU:n ilmastotavoitteita tukeville investoinneille ja taloudellisille toiminnoille.

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän tavoitteena on ohjata investointeja EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita tukeviin toimintoihin. Tärkeää on myös nk. ”do no significant harm” -periaate, jonka mukaan toimet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään muulle ilmasto- tai ympäristötavoitteelle. Komissio laatii erillisillä delegoiduilla säädöksillä tekniset arviointikriteerit ilmasto- ja ympäristötavoitteita tukevista sektorikohtaisista toiminnoista.

Komission oli alun perin tarkoitus julkaista jo viime vuoden lopussa ensimmäiset kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän tekniset arviointikriteerit toiminnoista, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Sidosryhmäkuulemisessa luonnosteksti sai kuitenkin niin vahvaa kritiikkiä, että komissio otti lisäaikaa valmisteluun ja julkaisi säädöksen nyt huhtikuussa. Vaikka luokitusjärjestelmän tavoite lisätä läpinäkyvyyttä on kannatettava, huolia herättää muun muassa lisääntyvä raportointi- ja byrokratiataakka yrityksille ja esimerkiksi metsänomistajille.

Säädös kattaa 13 alaa mukaan lukien energia-alan, metsätalouden, valmistusteollisuuden sekä liikenne- ja rakennusalan. Poliittisia erimielisyyksiä herättäneet ydinvoima ja kaasu jätettiin tämän säädöksen ulkopuolelle ja ne otetaan käsittelyyn erikseen myöhemmin. Kaasun osalta pohditaan vielä, kuinka voidaan ottaa huomioon kaasun rooli energiasiirtymävaiheessa. Ydinvoiman osalta komissio tekee selvitystä ydinjätteen varastoinnin turvallisuudesta ja arvioi, sisällytetäänkö ydinvoima myöhempään säädökseen. Maatalous jätettiin myös myöhempään säädökseen siihen asti, kunnes yhteisen maatalouspolitiikan uudistus saadaan päätökseen.

Seuraavaksi säädös ilmastoluokitusjärjestelmästä menee käsiteltäväksi Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, joiden tulee joko hyväksyä tai hylätä se. Vuoden lopussa komission on tarkoitus julkaista muita ympäristötavoitteita (kiertotalous, biodiversiteetti, saasteettomuus, vesien suojelu) koskevat tekniset arviointikriteerit.

Arviointikriteereitä päivitetään säännöllisesti lainsäädännön ja teknologisen kehityksen mukaisesti.

Asiasanat: