Komissio julkaisi 12.5. uuden toimintasuunnitelman, jolla pyritään ilman, veden ja maaperän saasteettomuuteen. Toimintasuunnitelma on osa Green Deal -strategiaa ja sen avulla ohjataan EU:ta kohti vuoden 2050 päämäärää, joka on terve maapallo terveille ihmisille.

Uudella toimintasuunnitelmalla halutaan vähentää saasteiden aiheuttamia vahinkoja sekä ihmisille että ympäristölle. EU:n alueella joka kahdeksas kuolema on yhdistettävissä saasteisiin, ja esimerkiksi ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan vuosittain 400 000 ennenaikaista kuolemaa. Saasteiden vaikutukset kohdistuvat usein kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Saasteet ovat myös yksi merkittävimmistä syistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.

Toimintasuunnitelmassa tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä:

  • parantaa ilmanlaatua ja siten vähentää ilmansaasteista aiheutuvia ennenaikaisia kuolemia 55 prosentilla
  • parantaa vedenlaatua vähentämällä  jätettä, merien muoviroskia 50 prosenttia ja ympäristöön päästettyjä mikromuoveja 30 prosenttia
  • parantaa maaperän laatua vähentämällä ravinnehävikkiä ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla
  • vähentää luonnon monimuotoisuutta uhkaavaa ilman pilaantumista EU:n ekosysteemeissä 25 prosentilla
  • vähentää ihmisille haitallista liikennemelua 30 prosentilla
  • vähentää jätteen syntymistä merkittävästi ja jäännösyhdyskuntajätettä 50 prosentilla.

Suunnitelmassa esitetään useita lippulaivahankkeita ja toimia, joilla saasteettomuustavoite saavutetaan. Erityisesti painotetaan saasteiden syntymisen ennaltaehkäisyä. Keinovalikoimaan kuuluvat mm. normien ja lainsäädännön uudelleen tarkastelu vedenlaadun, mukaan lukien EU:n jokien ja merien, osalta sekä saasteettoman tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi, terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentäminen ja EU:n saastejalanjäljen pienentäminen rajoittamalla haitallisten jätteiden vientiä kolmansiin maihin. Toimintasuunnitelmassa rohkaistaan innovaatioita perustamalla ns. eläviä laboratorioita vihreitä digitaalisia ratkaisuja ja älykästä saasteettomuutta varten sekä organisoimalla saasteettomuutta käsitteleviä EU:n tietokeskuksia ja saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäalusta. Lisäksi suunnitelmassa esitetään toimia, joilla lujitetaan saasteettomuusperiaatteiden viranomaisvalvontaa.

Saasteettomuustavoite on linjassa ilmastoneutraaliutta, terveyttä, luonnon monimuotoisuutta ja resurssitehokkuutta koskevien EU:n tavoitteiden kanssa. Toimintasuunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja se perustuu aikaisemmille aloitteille, kuten kestävyyttä edistävälle kemikaalistrategialle sekä pellolta pöytään -strategialle. Komission työ saasteettomuuden edistymiseksi jatkuu vuoden 2021 aikana julkaistavassa maaperästrategiassa sekä vuoden 2022 aikana päivitettävässä yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevassa direktiivissä.

Asiasanat: