Komissio julkaisi 5.5. EU:n teollisuusstrategiaan päivityksen, joka pyrkii vastaamaan Covid-pandemian esiin nostamiin heikkouksiin. Päivityksessä painotetaan sisämarkkinoiden selviytymiskyvyn vahvistamista, EU:n strategisiin riippuvuuksiin puuttumista sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttamista.

Komissio julkaisi reilu vuosi sitten, maaliskuussa 2020 EU:n uuden teollisuusstrategian, jossa esitettiin suunnitelma EU:n teollisuuden vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi. Samassa kuussa Covid-19-pandemia kuitenkin iski Eurooppaan aiheuttaen sulkutiloja monissa maissa, mikä hidasti teollisuuden ja yritysten toimintaa ja kasvua. Kriisi paljasti myös uusia heikkouksia ja riippuvaisuuksia, joita teollisuusstrategian päivityksellä pyritään jatkossa ehkäisemään. Päivitys keskittyy kolmeen kokonaisuuteen:

  1. sisämarkkinoiden selviytymiskyvyn vahvistaminen
  2. EU:n strategisiin riippuvuuksiin puuttuminen
  3. vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttaminen.

Pandemian aiheuttama kriisi toi esille, miten tärkeää on ylläpitää EU:n perusperiaatteita eli ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla. Päivitetyssä teollisuusstrategiassa komissio esittää mm. yhteismarkkinoiden hätäapuvälinettä, joka mahdollistaa EU:n perusperiaatteiden turvaamisen tulevissa kriiseissä ja vahvistaa yhteismarkkinoiden selviytymiskykyä. Lisäksi komissio mobilisoi merkittäviä investointeja pk-yritystentukemiseksi ja laatii toimenpiteitä, joilla puututaan pk-yrityksiin vaikuttaviin maksuvalmiusriskeihin.

Kriisi paljasti myös EU:n teknologisia ja teollisia strategisia riippuvaisuuksia. Häiriöt globaaleissa arvoketjuissa voivat vaikuttaa yhteiskunnalle ja EU:n taloudelle kriittisten tuotteiden, kuten lääkinnällisten tarvikkeiden saatavuuteen. Komission selvityksestä ilmeni, että 6 % EU-alueen tuonnista käytetään häiriöherkissä ekosysteemeissä. Tällaisia ekosysteemejä ovat mm. energiaintensiiviset teollisuudenalat ja terveysala, jotka ovat riippuvaisia EU-alueen ulkopuolella tuotetuista raaka-aineista. Strategisten riippuvaisuuksien aloilla komissio aikoo edistää EU:n hankintaketjujen monipuolistamista sekä  resurssien yhdistämistä ja rakentaa vahvempia ja monipuolisempia hankintaketjuja lähimpien liittolaisten kanssa. Näissä pyrkimyksissä transatlanttinen suhde sekä laajentumis- ja naapuruuspolitiikka ovat tärkeässä asemassa.

EU:n strategisilla aloilla tuetaan uusia teollisia alliansseja, joiden tarkoituksena on houkutella yksityisiä sijoittajia sekä luoda innovaatioita ja uusia työpaikkoja. Komissio valmistelee parhaillaan mm. prosessoreita ja puolijohdeteknologioita koskevan allianssin sekä teollisuusdataa ja reuna- ja pilviteknologiaa koskevan allianssin perustamista.

Teollisuusstrategian päivityksen tarkoituksena ei ole korvata vuoden 2020 strategiaa, vaan vastata pandemian osoittamiin tarpeisiin. Vihreälle ja digitaaliselle siirtymälle on kriisin myötä entistä suurempi tarve. Edullisen ja puhtaan energian tarjonta on keskeistä EU:n teollisuuden vahvistamisessa. Digitaaliset ratkaisut ovat puolestaan mahdollistaneet taloudellisen toiminnan pandemian aikana ja niiden avulla on luotu uudenlaisia tapoja käydä kauppaa.

Komissio tulee vuoden 2021 aikana esittämään useita aloitteita, joilla tuetaan teollisuuden toipumista Covid-19-pandemiasta sekä edistetään vihreää ja digitaalista siirtymää. Komissio hyväksyi teollisuusstrategian päivityksen yhteydessä asetusehdotuksen, joka käsittelee sisämarkkinoita vääristäviä ulkomaisia valtiontukia (lue lisää aiemmasta uutisestamme). Asetus on keskeinen tekijä EU:n teollisuusstrategian toteuttamisessa, sillä sen avulla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset sekä edistetään oikeudenmukaisia ja kilpailukykyisiä sisämarkkinoita. Ensi kuussa julkaistava uudistettu uusiutuvan energian direktiivi käsittelee yritysten uusiutuvan energian ostosopimusten tukemista. Komissio tulee myös esittämään data-asetusta, jolla vapautetaan datan potentiaali yritysten ja julkisen sektorin käyttöön. Lisäksi komissio ehdottaa standardointistrategiaa, joka vahvistaa Euroopan asemaa ja yhteistyötä muiden valtioiden kanssa standardointia koskevissa yhteisissä intresseissä, kuten tekoälyn eettisessä käytössä.

Asiasanat: