EU:n meripolitiikkaa seuraavan vuosikymmenen ohjaava kestävän sinisen talouden lähestymistapa julkaistiin 17.5. Sen tavoitteena on vähentää meritoimintojen hiilijalanjälkeä sekä edistää saasteettomuutta vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

EU:n uusi kestävän sinisen talouden lähestymistapa korvaa edellisen, vuonna 2012 annetun sinisen kasvun lähestymistavan. Painopisteen muutos on selkeä – siinä missä aiemmin painopiste oli kasvussa, nyt painotetaan enemmän toiminnan kestävyyttä. Merten resurssien hyödyntämisen täytyy olla yhdensuuntainen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa. Nykyisten merellisten toimintojen hiilijalanjälkeä on pienennettävä, ja uudet hiilineutraalit ja ympäristöystävälliset toiminnot on nostettava etualalle.  

Uudessa tiedonannossa esitetään eurooppalaisen meripolitiikan toimintaohjelma tälle vuosikymmenelle sekä aloitteita ja välineitä, joiden avulla seuraavat tavoitteet voidaan saavuttaa:

  1. Ilmastoneutraalius ja saasteettomuus: Kehitetään merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa, tuetaan meriliikenteen irtautumista hiilestä ja viherrytetään satamia. Komission tavoitteena on off-shore energiaa koskevan strategian mukaisesti mm. kasvattaa merienergian tuotantokapasiteettia viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä ja 30-kertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Satamien roolia merienergian solmukohtina korostetaan.
  2. Kiertotalous ja saastumisen vähentäminen: Vähennetään kalastuksen ympäristövaikutuksia lisäämällä pyydysten kierrätettävyyttä, edistetään toimia merten muoviroskaantumisen (mukaan lukien pyydykset) ja mikromuovien vähentämiseksi sekä parannetaan alusten kierrätystä. Myös mereen joutuva ravinnehävikki ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttö halutaan puolittaa. EU:n vastajulkaistu saasteettomuutta koskeva toimintasuunnitelma tarjoaa tähän hyvän lähtökohdan.
  3. Biodiversiteetti ja luontoon investoiminen: Suojellaan 30 % EU:n merialueista, jotta merten monimuotoisuuden väheneminen voidaan pysäyttää. Komissio esittelee biodiversiteettistrategian mukaisesti tämän vuoden loppuun mennessä uuden toimintasuunnitelman meriekosysteemien ja kalavarojen säilyttämiseksi.
  4. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja rannikkoalueiden selviytymiskyky: Kehitetään vihreää infrastruktuuria rannikkoalueilla ja suojellaan niitä eroosio- ja tulvariskiltä, mikä hyödyttää myös matkailualaa ja rannikkoalueiden taloutta.
  5. Kestävä elintarviketuotanto: Edistetään kala- ja äyriäistuotteiden kestävää tuotantoa, levien ja meriruohon käyttöä, tehokkaampaa kalastuksenvalvontaa sekä solupohjaisten tuotteiden tutkimusta ja kehittämistä pellolta pöytään -strategian mukaisesti. Komissio julkaisi mm. kestävän vesiviljelyn strategiset suuntaviivat toukokuussa ja tulee antamaan leviä koskevan aloitteen vuonna 2022.
  6. Merialueiden parempi hallinto: Edistetään merten aluesuunnittelua (ensi vuonna tulossa mm. merten aluesuunnittelun puitteita koskevan direktiivin täytäntöönpanoraportti), kansalaisten osallistumista ja merten tuntemusta (ns. ocean literacy), alueellista yhteistyötä (mm. EU:n Itämeristrategia), merellistä turvallisuutta sekä kansainvälistä yhteistyötä merten hallinnoinnin hyväksi. Parannetaan merialueiden hallintoa luomalla merten käyttäjäfoorumi (Blue Forum) koordinoimaan sinisen talouden toimijoiden, sidosryhmien ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua.

Kestävää sinistä taloutta tuetaan mm. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, BlueInvest-rahastosta sekä eri EU-ohjelmista, kuten Horisontti Euroopasta. Tiedonannossa mainitaan useaan otteeseen myös Horisontti Eurooppa -ohjelman alainen ns. merimissio (lue lisää missioista uutisestamme), jonka tavoitteena on puhtaat meret ja vesialueet vuoteen 2030 mennessä sekä pilaantuneiden ekosysteemien elvyttäminen ja suojelu. Komissio tulee julkaisemaan missioiden toimintasuunnitelmat kesäkuun lopussa.

Mitä on kestävä sininen talous?

Sininen talous kattaa kaikki sektorit ja teollisuudenalat, jotka linkittyvät meriin ja rannikkoalueisiin. Sininen talous työllistää Euroopassa 4,5 miljoonaa ihmistä ja alan liikevaihto on yli 650 miljardia euroa. Perinteisten elinkeinojen ohelle alalle on syntymässä uusia innovatiivisia sektoreita.

Meriympäristön saastuminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaavat sinisen talouden kestävyyttä. Ympäristö- ja ilmastovaikutuksia on vähennettävä kaikilla sinisen talouden sektoreilla, jotta voidaan varmistaa merien terveys ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Asiasanat: