Euroopan meripäivät järjestettiin tänä vuonna virtuaalisesti 20.-21.5. Eurooppa-toimisto oli mukana järjestämässä yhdessä ERRIN-verkoston kanssa työpajaa meriklustereiden roolista vihreän siirtymän edistämisessä.

Euroopan meripäivät on komission vuosittainen merialan tapahtuma. Tänä vuonna isäntäkaupunkina toimi Alankomaiden Den Helder, ja ohjelman pääteemana oli “A green recovery for the blue economy”. Teema sivusi aikaisemmin samalla viikolla julkaistua EU:n kestävän sinisen talouden tiedonantoa. Merillä ja vesistöillä on merkittävä rooli siinä, että vihreän siirtymän tavoitteet saavutetaan. ”You cannot have green without blue”, totesi mm. komission tutkimuspääosaston Healthy Planet -osaston johtaja John Bell.

Meriklusterit ja vihreä siirtymä

Eri organisaatioiden järjestämät työpajat ja paneelikeskustelut muodostavat keskeisen osan meripäivien ohjelman sisällöistä. Eurooppa-toimisto oli mukana järjestämässä yhdessä ERRIN-verkoston kanssa työpajaa meriklustereiden roolista vihreän siirtymän edistämisessä. Varsinais-Suomea edusti Turun ammattikorkeakoulun tutkimusvastaava Piia Nurmi, joka kertoi koordinoimastaan Merikartta-yhteistyöstä. Merikartta on rakenteilla oleva kiertotalousekosysteemi, jonka tavoitteena on tuoda laaja-alaisesti meriklusterin eri toimijoita yhteen ja rakentaa Suomeen hiilineutraali ja kiertotaloudenmukainen meriklusteri. Merikartta-yhteistyö on TEM:n rahoittama ja siinä on aktiivisesti mukana Turun AMK:n lisäksi mm. Sitra ja VTT. Merikartassa työskennellään teemaryhmittäin, joissa ideoidaan uusia hankeavauksia, pilotteja, yhteistyökuvioita, toimenpiteitä sekä mahdollistetaan yritysten suora keskinäinen yhteistyöprojektien ideointi.

Mukana työpajan keskusteluissa olivat mm. Ann Overmeire Flanderin Blauwe Clusterista, Åsa Burman Ruotsin Lighthousesta sekä Martina Rossi Friuli Giulia Venezian meriklusterista. Keskusteluissa korostui, että koronakriisin jälkimainingeissa yhteistyön merkitys on entisestään kasvanut. Nyt on tilausta tutkimustulosten käyttöönotolle ja uusille innovaatioille. Meriklusterit tarjoavat yhteistyölle erinomaisen areenan tuodessaan yhteen yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita. EU:n kunnianhimoiselle politiikalle on tilausta – Green Dealin tavoitteet kirittävät yritysten toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan.

Työpajoissa esillä myös satamat, päästötön vesiliikenne ja EU-rahoitusmahdollisuudet

Satamien kasvava rooli nousi myös esiin meripäivien keskusteluissa. Satamat eivät enää hoida pelkästään logistisia tehtäviä, vaan ovat myös keskeisiä yritysverkostojen luojia (ns. Blue Parks) ja toimivat katalysaattoreina uusille yritysideoille. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntyminen meriliikenteessä vaikuttaa satamiin ja merkitsee valtavia investointipaineita. Ja mikäli komission kaavailut merienergian lisäämisestä toteutuvat, satamat tulevat jatkossa olemaan myös energian kuljettamisen solmukohtia.

Muissa työpajoissa käsiteltiin mm. päästötöntä meriliikennettä. Laivaliikenne Euroopan talousalueen satamiin tai satamista muodostaa nykyisin noin 11% kaikista EU:n liikenteen CO2-päästöistä ja 3-4% EU:n kaikista CO2-päästöistä. Suitsiakseen laivaliikenteen päästöjä komissiolta odotetaan vielä tämän vuoden puolella esitystä niin päästökaupan ulottamisesta laivaliikenteeseen kuin ns. FuelEU Maritime -aloitteesta, jolla pyritään lisäämään kestävien vaihtoehtopolttoaineiden käyttöä Euroopan merenkulussa ja satamissa. Molempiin aloitteisiin liittyy kysymysmerkkejä alan toimijoiden keskuudessa. Meriliikenne on globaali ala, ja pelkona on esimerkiksi se, että liikenne siirtyy EU:n ulkopuolisiin lähisatamiin.

Eurooppalainen meriteknologiasektori pyrkii kuitenkin kehittämään päästöttömiä ratkaisuja. Horisontti Eurooppa -ohjelman alaisuuteen kuuluvan päästöttömän vesiliikenteen -kumppanuusohjelman tavoitteena on demonstroida päästöttömät ratkaisut kaikille päälaivatyypeille ja -palveluille vuoteen 2030 mennessä niin, että nämä ratkaisut voitaisiin ottaa laajamittaisesti käyttöön vuoteen 2050 mennessä.

Meri- ja rannikkoympäristön parantamiseksi on tarjolla monia rahoitusmahdollisuuksia. Yksi tällainen on mahdollisesti Horisontti Eurooppa -ohjelman alaisuuteen kaavailtu merimissio, jonka toimeenpano-ohjelma julkaistaan kesäkuun lopussa. Myös EU:n LIFE-ohjelma tarjoaa useita mahdollisuuksia meriympäristön parantamiseksi esimerkiksi merten roskaantumisen tai meriliikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. LIFE-ohjelman etuna on sen joustavuus, laaja soveltamisala sekä alhaalta ylöspäin -lähestymistapa. Hakijana voi olla esimerkiksi yksi yksittäinen toimija ja hanke voi pureutua hyvin paikalliseen ongelmaan.

Asiasanat: