Euroopan komissio julkaisi 8.9. järjestyksessään toisen strategisen ennakointiraporttinsa. Raportissa esitellään globaaleja trendejä, jotka vaikuttavat EU:n toimintakykyyn ja vapauteen toimia sekä toiminta-aloja, joilla EU voi käyttää hyväkseen maailmanlaajuista johtoasemaansa.

Lisätietoja

Strateginen ennakointi on tulevaisuudennäkymien kartoitusta

Strategisen ennakoinnin tarkoituksena on luotettaviin tietoihin pohjautuen tukea päätöksentekijöitä heidän työssään hahmottamalla tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja ja niiden eri vaikutuksia. Strateginen ennakointiraportti ohjaa ennen kaikkea komission työtä sen omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Raportin sisältö perustuu asiantuntijavetoiseen monialaiseen ennakointihankkeeseen, jonka yhteydessä kuultiin myös jäsenvaltioita ja muita EU:n toimielimiä.

Vuoden 2021 strateginen ennakointiraportti pohjautuu viime vuoden raporttiin ja se tarkastelee EU:n tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita selviytymiskyvyn eli resilienssin näkökulmasta.

Raportin ensimmäisessä osassa esitellään globaaleja trendejä, jotka vaikuttavat EU:n kapasiteettiin ja vapauteen toimia. Nämä trendit on jaoteltu neljään kategoriaan:

 • ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet
 • digitaalinen hyperyhteenliitettävyys ja teknologian muutos
 • demokratiaan ja arvoihin kohdistuva paine
 • geopoliittiset ja väestörakenteen muutokset.  

Lisäksi raportissa listataan kymmenen toiminta-alaa, joilla EU voi käyttää hyväkseen ja vahvistaa maailmanlaajuista johtoasemaansa sekä avointa strategista riippumattomuuttaan ja jotka ovat olennaisessa osassa EU:n toimintakyvyn ja toimintavapauden kannalta. Nämä toimialat ovat:  

 1. kestävien ja muutosjoustavien terveys- ja elintarvikejärjestelmien varmistaminen
 2. hiilettömän ja kohtuuhintaisen energian turvaaminen
 3. datahallinnan, tekoälyn ja huipputeknologioiden valmiuksien vahvistaminen
 4. etulyöntiaseman varmistaminen standardien laadinnassa
 5. kriittisten raaka-aineiden toimitusten turvaaminen ja monipuolistaminen
 6. häiriönsietokykyisten ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien talous- ja rahoitusjärjestelmien perustaminen
 7. EU:n tavoitteita vastaavien taitojen ja kykyjen kehittäminen ja säilyttäminen
 8. turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien sekä avaruuteen pääsyn vahvistaminen
 9. yhteistyön edistäminen globaalien kumppaneiden kanssa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden puolesta
 10. instituutioiden häiriönsietokyvyn vahvistaminen.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi on vuorossa 18.–19.11. EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) vuotuinen konferenssi, jossa käsitellään ensi vuoden raportin teemaa ”Vihreän ja digitaalisen siirtymän yhteenkytkeminen”. Komissio valmistelee tällä hetkellä myös selviytymiskykyä kuvaavia tulostauluja, joihin liittyen on meneillään julkinen kuuleminen 30.9. asti.

Asiasanat: