Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 15.9. vuosittaisen EU:n tilaa käsittelevän puheen, jossa tarkasteltiin mennyttä vuotta ja esiteltiin komission tulevia prioriteetteja. Puheen keskiössä olivat tulevaisuuden terveysuhkiin varautuminen, puolustusyhteistyön lisääminen, johtoaseman ottaminen digitaalisessa muutoksessa, EU:n globaali rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä Euroopan nuorten mahdollisuuksien lisääminen.

Tuleviin pandemioihin varautuminen

Von der Leyen nosti puheessaan esiin EU:n tehokkaat toimet pandemian hillitsemiseksi, kuten koronatodistusten nopean käyttöönoton ja menestyksekkään rokotestrategian. Von der Leyen korosti maailmanlaajuisen rokottamistahdin nopeuttamisen olevan ensisijaisen tärkeää ja ilmoitti komission lahjoittavan kolmansille maille 200 miljoonaa rokoteannosta ensi vuoden puoliväliin mennessä. Varautumiskykyä tulevien pandemioiden varalta tulee edelleen vahvistaa, ja tätä varten EU:lle perustetaan uusi terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomainen (European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA). Lisäksi esitettiin myös uutta terveysuhkiin varautumista ja terveydenhuollon kestokykyä koskevaa toimea, johon suunnattaisiin 50 miljardia vuoteen 2027 mennessä. 

Talous kasvuun digitaalista kilpailukykyä vahvistamalla

EU:n taloustilanteen osalta von der Leyen totesi EU:n toipuvan hyvin pandemian vaikutuksista. EU:n elpymisvälineen tarkoituksena on investoida sekä lyhyen aikavälin elpymiseen että pitkän aikavälin rakenteellisiin uudistuksiin. Komissio käynnistää keskustelun taloudellisen ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta, jotta yhteisymmärrys talouspolitiikan jatkosta saavutettaisiin ennen nykyisen komission kauden loppua 2023.

Digitaalisen siirtymän osalta EU:n tulisi panostaa erityisesti digitaaliseen osaamiseen ja eurooppalaiseen tuotantoon. Digitalisaation tukeminen NextGenerationEU-välineestä tuleekin von der Leyenin mukaan ylittämään alkuperäisen 20 %:n tavoitteen. Komissio aikoo esittää myös uutta puolijohteita koskevaa EU-säädöstä, jonka tarkoituksena on auttaa EU:ta ottamaan kiinni maailman johtavia alueita esimerkiksi älypuhelimissa, sähköpotkulaudoissa, junissa ja älytehtaissa käytettävien sirujen valmistuksessa.

Vuodesta 2022 Euroopan nuorten teemavuosi

Komissio ehdottaa vuoden 2022 olevan Euroopan nuorten teemavuosi. Von der Leyen nostikin puheessaan nuoret esiin monessa kohdin, painottaen heidän merkitystään EU:n tulevaisuuden rakentamisessa. Von der Leyen lupasi ottaa nuoret mukaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskusteluun. Lisäksi hän esitteli uuden ALMA-ohjelman, jonka tarkoitus on auttaa koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria löytämään väliaikaisia työmahdollisuuksia muista jäsenmaista.

Vahvempi ilmastorahoitus yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa

Myös EU:n toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi olivat vahvasti esillä puheessa. Von der Leyen muistutti, viitaten Fit-for-55 -pakettiin, Euroopan olevan ensimmäinen suurtalousalue, joka on esittänyt kattavaa lainsäädäntöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hän korosti myös oikeudenmukaista siirtymää, jota tukemaan komissio on ehdottanut uutta sosiaalista ilmastorahastoa. Lisäksi EU aikoo kasvattaa rahallista panostusta kehittyvien maiden ilmastotoimien tukemiseen ja kaksinkertaistaa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen tarkoitetun ulkoisen rahoituksensa. Von der Leyen kuitenkin korosti myös muiden maiden vastuuta tämän suhteen ja totesi näytön paikan olevan marraskuussa järjestettävässä Glasgow’n COP26 -ilmastokokouksessa.

Vihreän siirtymän edistämisessä myös uudella eurooppalaisella Bauhaus- aloitteella on oma roolinsa. Komissio julkaisi puheen jälkeen tiedonannon aloitteeseen liittyvistä politiikkatoimista ja rahoitusmahdollisuuksista (lue lisää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta täältä).

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tiivistäminen

Von der Leyenin puheen keskeisin osuus käsitteli ulko- ja turvallisuuspolitiikan tiivistämistä. Puheessa nostettiin esiin EU:n antama tuki Afganistanin kansalaisille ja ihmisoikeuksien puolustamiselle sekä myöhemmin esiteltävä Afganistanin tukipaketti. Komissio aikoo järjestää yhteisen eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan huippukokouksen Ranskan puheenjohtajuuskaudella keväällä 2022 Euroopan puolustusunionin kehittämiseksi.

Komissio tulee myös laatimaan Global Gateway -strategian, jonka tavoitteena on luoda kumppanuuksia Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa ja investoida laadukkaaseen tavarat, palvelut ja ihmiset yhdistävään infrastruktuuriin. Tarkoituksena on luoda riippuvuussuhteiden sijaan linkkejä alueiden välille. Komissio ehdottaa myös pakkotyötuotteiden myynnille kieltoa EU:n alueella ihmisoikeuksien turvaamiseksi.

Eurooppalaisten arvojen ja vapauksien suojeleminen

Von der Leyen peräänkuulutti yhteisiä eurooppalaisia oikeusvaltion ja demokratian arvoja. Vuodesta 2022 alkaen komission laatimiin oikeusvaltiokertomuksiin lisätään konkreettisia suosituksia jäsenvaltioille. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ehdotetaan lainsäädäntöä tämän vuoden loppuun mennessä. Von der Leyen nosti esiin myös erityisesti lehdistönvapauden suojelemisen tärkeyden. Tähän liittyen komissio tulee antamaan ensi vuoden puolella ehdotuksen tiedotusvälineiden vapautta koskevasta laista.

Lisätietoja

EU:n tilaa käsittelevä puhe ja pääkohdat löytyvät komission sivuilta.

Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella #SOTEU

Asiasanat: