19.10. julkaistussa työohjelmassa komissio määrittää ensi vuoden poliittiset tavoitteet sekä tulevat lainsäädäntöehdotukset. Fokuksena on vihreä siirtymä, digitaalisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävyys. Ensi vuosi on myös nuorten teemavuosi.

Komissio esitteli työohjelmassaan tulevan vuoden suunnitelmansa koronapandemiasta toipuvalle Euroopalle. Työohjelma sisältää yhteensä 42 uutta aloitetta, jotka heijastelevat von der Leyenin unionin tila -puheessa esiin nousseita teemoja.

Uutena ohjelmassa esitellään myös ”yksi sisään – yksi ulos” -periaate, joka pyrkii sääntelytaakan vähentämiseen. Käytännössä se tarkoittaa, että uuden sääntelyn käyttöönoton yhteydessä vähennetään aiempaa sääntelyyn liittyvää rasitusta samalla politiikkasektorilla.

Tulevan vuoden toimet on jaoteltu kuuden yleistavoitteen alle:

1. Vihreän kehityksen ohjelma
Työ kohti vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita jatkuu. Tulevan vuoden aikana komissio tulee esittämään muun muassa hiilipoistumien sertifioinnin sääntelykehyksen sekä saasteettomuustoimintasuunnitelman jatkotoimia veden ja ilmanlaadun parantamiseksi. Komissio haluaa myös edistää kiertotaloutta vahvistamalla oikeutta korjata tuotteet sen sijaan, että ne korvattaisiin uusilla. Lisäksi tavoitteena on kaksinkertaistaa biologiseen monimuotoisuuteen liittyvä ulkoinen rahoitus.

2. Euroopan digitaalinen valmius
Myös digitalisaatio on isossa roolissa ensi vuoden työohjelmassa. Tulossa on muun muassa puolijohteiden eurooppalaisen tarjonnan lisäämiseen tähtäävä siruja koskeva säädös, kyberuhkien sietokykyä koskeva säädös sekä digiosaamista ja –kasvatusta edistäviä suosituksia. Lisäksi komissio ehdottaa sisämarkkinoiden hätäapuvälineen perustamista innovaatioita edistävien markkinoiden turvaamiseksi.

3. Ihmisten hyväksi toimiva talous
Työohjelman kolmas yleistavoite pyrkii sosiaalisen talouden kasvun turvaamiseen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva toimintasuunnitelma toimii ohjenuorana tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio tekee aloitteen riittävän vähimmäistulon määrästä ja esittää työntekijöiden suojeluun liittyviä aloitteita. Lisäksi rahoitusalan osalta ohjelmaan on sisällytetty ehdotuksia mm. pikamaksujen käyttöönotosta ja yritysten pääomansaannin helpottamisesta.

4. EU:n kansainvälinen rooli
Ohjelmassa painotetaan myös EU:n maailmanlaajuisen johtoaseman vahvistamista kansainvälisillä kentillä. Tulevan vuoden aikana julkaistaan uusi Global Gateway -strategia, jonka avulla edistetään vientiä ja kansainvälisiä investointeja. Myös EU:n puolustusyhteistyö on esillä, ja tämän vuoden loppuun mennessä julkistetaan EU:n ja Naton yhteinen julistus. Lisäksi valmisteilla on kansainvälisiä energia-alan toimia koskeva strategia ja kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin toimintasuunnitelma.

5. Eurooppalainen elämäntapa
Tämän otsakkeen alle on koottu nuorten osallistamiseen ja terveyteen liittyviä aloitteita. Vuosi 2022 on nuorten teemavuosi, ja se näkyy myös työohjelmassa. Mukana on esimerkiksi ALMA-aloitteen käyttöönotto ja korkeakouluja koskeva EU-strategia, joka pyrkii lisäämään kansainvälistä yhteistyötä. Terveyden osalta ehdotetaan kattavaa eurooppalaista hoito- ja hoivastrategiaa ja uutta kehystä EU:n lääkealalle.

6. Demokratian edistäminen
Demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja tasa-arvon edistämisen saralla valmisteilla on mm. aloitteet eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä, toimielinten yhteisestä eettisestä elimestä sekä aivovuodon torjuntaan ja väestökatoon liittyvien haasteiden lieventämisestä. Lisäksi parhaillaan käynnissä oleva Euroopan tulevaisuuskonferenssi esittää päätelmänsä keväällä 2022.   

Kaikki vuoden 2022 politiikka-aloitteet ja tavoitteet löytyvät työohjelman liitteestä 1.

Asiasanat: