Komissio julkaisi heinäkuussa kattavan ilmastopaketin, jonka tavoitteena on laskea EU:n hiilidioksidipäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä. Kokosimme yhteen tällä hetkellä avoinna olevat pakettiin liittyvät kuulemiset ja palautejaksot.

Lisätietoja:

Komission tavoitteena on tehdä EU:sta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteeksi komissio on asettanut päästöjen vähentämisen 55 % vuoteen 2030 mennessä. Tämän takia komissio on käynyt läpi aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja haluaa nyt kuulla eri sidosryhmien näkemyksiä ilmastopaketin lainsäädäntöehdotuksista. Parhaillaan on auki useita julkisia kuulemisia ja palautejaksoja aiheeseen liittyen:

Energia

Uusiutuvaa energiaa koskevat EU:n säännöt – uudelleentarkastelu
Lainsäädännön uudelleen tarkastelussa arvioidaan, missä määrin uusiutuvaa energiaa koskevilla EU:n säännöillä (direktiivi (EU) 2018/2001) voidaan edistää EU:n ilmastotavoitteiden nostamista. Lisäksi tutkitaan, miten siirtymistä yhdennetympään energiajärjestelmään voitaisiin nopeuttaa energiajärjestelmän integrointistrategian ja vetystrategian mukaisesti. Palautejakso on auki 18.11. saakka. Lue lisää.

EU:n vihreän kehityksen ohjelma – energiaverodirektiivin tarkistaminen
Direktiivin tarkistamisen keskeisiä tavoitteena on energiatuotteiden ja sähkön verotuksen saattaminen vastaamaan EU:n energia- ja ilmastotavoitteita. Tavoitteena on myös EU:n sisämarkkinoiden turvaaminen päivittämällä verokantojen soveltamisala ja rakenne sekä järkeistämällä vapaaehtoisten verovapautusten ja veronhuojennusten käyttöä. Palautejakso on auki 18.11. saakka. Lue lisää.

EU:n energiatehokkuusdirektiivi – arviointi ja uudelleentarkastelu
Energiatehokkuuden lisääminen on tärkeä osa EU:n ilmastotoimia. Lainsäädännön uudelleentarkastelussa tarkastelemaan, miten energiatehokkuusdirektiiviä voitaisiin tarkistaa siten, että saavutettaisiin suurempi kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä sekä edistettäisiin muita Euroopan vihreän kehityksen ohjelman aloitteita. Palautejakso on auki 19.11. saakka. Lue lisää.

Liikenne

Henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöt – päästönormien tarkistaminen
Aloite tarkistaa pakettiautojen hiilidioksidinormeja, jotta voidaan edistää päästötöntä liikennettä vuodesta 2025 alkaen. Palautejakso on auki 8.11. saakka. Lue lisää.

Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt (CO2-päästöt) – vähähiilisten polttoaineiden käytön edistäminen
FuelEU Maritime -aloitteella pyritään lisäämään kestävien vaihtoehtopolttoaineiden käyttöä Euroopan merenkulussa ja satamissa vähentämällä niiden käytön markkinaesteitä ja epävarmuutta siitä, mitkä tekniset vaihtoehdot ovat markkinavalmiita. Palautejakso on auki 8.11. saakka. Lue lisää.

Vähäpäästöiset ajoneuvot – EU:n tankkaus-/latausinfrastruktuurin parantaminen
Aloitteessa pyritään laajentamaan ajoneuvojen vaihtoehtoisten polttoaineiden (lähinnä sähköakut, nesteytetty ja paineistettu maakaasu, vety) lataus- ja tankkausasemien verkostoa EU:ssa. Tavoitteena on asentaa kaikkiin jäsenmaihin riittävästi helppokäyttöisiä ja helposti saatavilla olevia asemia. Palautejakso auki 18.11. saakka. Lue lisää.

Kestävät lentopolttoaineet – ReFuelEU Aviation
Aloitteella pyritään lisäämään kestävien lentopolttoaineiden tarjontaa ja kysyntää EU:ssa ja sitä kautta pienentämään ilmailun ympäristöjalanjälkeä. Palautejakso on auki 18.11. saakka. Lue lisää.

Muut

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous – EU:n sääntöjen uudelleentarkastelu
Komissio tarkastelee uudelleen myös maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskevaa lainsäädäntöään, tavoitteenaan lisätä alan ponnisteluja päästöjen vähentämiseksi sekä hiilipoistumien ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Palautejakso on auki 8.11. saakka. Lue lisää.

Kansalliset päästövähennystavoitteet (taakanjakoasetus) – vuoteen 2030 tähtäävään ilmastotavoitesuunnitelmaan perustuva uudelleentarkastelu
Komissio tarkastelee uudelleen asetusta, jossa vahvistetaan kullekin EU-maalle sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset vuosina 2021–2030. Palautejakso on avoinna 8.11. saakka. Lue lisää.

Sosiaalinen ilmastorahasto
Komission ehdotus sosiaalisen ilmastorahaston perustamisessa on tällä hetkellä auki palautteelle 18.11. saakka. Tämän jälkeen saadusta palautteesta koottu yhteenveto esitetään neuvostolle ja parlamentille. Lue lisää.

Ilmastonmuutos – EU:n päästökauppajärjestelmän päivittäminen
Komissio tarkistaa myös päästökauppajärjestelmää ja ehdottaa sen laajentamista uusille talouden aloille. Lisäksi tarkoituksena on tarkistaa käyttämättömien päästöoikeuksien käsittelemiseksi kehitettyä markkinavakausvarantoa. Palautejakso on auki 26.11. saakka. Lue lisää.