Neuvosto ja parlamentti pääsivät 30.11. sopimukseen datahallintosäädöksestä. Uuden säädöksen tavoitteena on edistää datan saatavuutta EU:n alueella, helpottaa datan liikkuvuutta eri toimijoiden ja jäsenvaltioiden välillä sekä kehittää datan jakamisen turvallisuutta ja luottamusta.

Lue lisää:

Komissio julkaisi vuonna 2020 ehdotuksensa uudesta datahallintosäädöksestä (Data Governance Act / DGA), jonka tavoitteena on edistää datan saatavuutta sekä helpottaa datan käyttöä tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä. Neuvosto ja parlamentti pääsivät viimein yhteisymmärrykseen säädöksen sisällöistä marraskuun lopussa. DGA-säädös on nyt ensimmäinen EU:n datastrategiaan kuuluva lainsäädäntöehdotus, joka on saatu päätökseen.

Data on olennaisessa roolissa esimerkiksi innovaatioiden kehittämisessä, yhteisten haasteiden tunnistamisessa ja niihin vastaamisessa sekä EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistamisessa. Uusilla yhteisillä säännöillä pyritään valjastamaan käyttämättömään dataan liittyvä potentiaali EU:n alueella, säilyttäen samalla luottamuksellisuus ja helppokäyttöisyys. Tavoitteena on näin luoda yhtenäiset eurooppalaiset sisämarkkinat myös datan osalta.

Datahallintosäädös pyrkii luomaan säännöt datan jakamiselle, helpottamaan julkisen sektorin datan uudelleenkäyttöä sekä lisäämään luottamusta välityspalveluihin. Säädökseen lukeutuu muun muassa seuraavat toimet:

1. Täydennetään vuonna 2019 hyväksyttyä avoimen datan direktiiviä luomalla menettelyt, joiden avulla voidaan turvallisesti uudelleen käyttää tiettyjä julkisen sektorin datan suojattuja luokkia, joihin lukeutuu mm. liikesalaisuudet, henkilötiedot ja teollis- ja tekijänoikeuksin suljettu data. Julkinen sektori ei voi asettaa suojattua dataa avoimeksi, mutta tavoitteena on löytää tapoja, joilla tietämys voidaan poimia datasta samalla turvaten yksityisyyden suojan ja tietoihin liittyvät oikeudet. Toimiin kuuluu mm. yksinoikeussopimusten rajoittaminen, datan esikäsittely ennen uudelleenkäyttöä sekä datan uudelleenkäytön sallivien julkisen sektorin elinten velvoite varmistaa, että dataan kohdistuvia oikeuksia ei loukata. Jäsenvaltiot asettavat erillisen tahon tukemaan julkista sektoria datan turvallisessa jakamisessa.

2. Luodaan puitteet EU:n yhteisille datanvälityspalveluille, jotka takaavat kuluttajille ja yrityksille datan jakamisen turvallisuuden. Välityspalvelujen tarjoajien on kuuluttava rekisteriin, jotta asiakkaat voivat luottaa palveluun. Palveluntarjoajat eivät voi hyötyä datasta esimerkiksi myymällä sitä eteenpäin, mutta ne voivat veloittaa tarjoamistaan palveluista maksun.

3. Pyritään mahdollistamaan ”data-altruismia”, jolla viitataan yksityishenkilöiden ja muiden toimijoiden mahdollisuuteen jakaa vapaaehtoisesti dataa turvallisesti ja luottamuksellisesti yhteisen hyvän nimissä esimerkiksi tutkimuskäyttöä varten. Dataa yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin keräävät toimijat voivat hakea virallista data-altruismipohjaisen organisaation nimitystä ja liittyä kansalliseen rekisteriin, jotta yksityishenkilöillä ja yrityksillä on luottamus luovuttaa dataa tällaisille organisaatioille.

4. Perustetaan uusi elin, datainnovaatiolautakunta, jonka tehtävänä on avustaa komissiota datatilojen ja välityspalveluiden kehittämisessä.

DGA:n uusia sääntöjä aletaan soveltaa 15 kuukautta asetuksen voimaantulosta. Komissio täydentää DGA-säädöstä julkaisemalla ensi vuoden alkupuolella ehdotuksensa datasäädöksestä, jonka tavoitteena on edistää datan yhteiskäyttöä yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä. Lisäksi kehitteillä on eurooppalaisia data-avaruuksia keskeisillä aloilla, joita rahoitetaan Digitaalinen Eurooppa - ja Verkkojen Eurooppa -ohjelmista.

Asiasanat: