Euroopan komissio julkaisi 15.12. täydennystä heinäkuun ilmastopakettiin, jonka tavoitteena on vähentää EU:n päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä. Kuntien kannalta merkittävin uusista ehdotuksista on rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitys. Lisäksi komissio teki ehdotuksia kaasumarkkinoiden siirtämisestä hiilestä uusiutuviin ja vähähiilisiin vaihtoehtoihin, metaanipäästöjen torjumisesta energia-alalla sekä hiilen kestävän kierron edistämisestä.

Energiatehokkaat rakennukset – uusia vaatimuksia vauhdittamaan remontointeja

Rakennukset ovat Euroopassa suurimpia yksittäisiä energiankuluttajia. Ne kuluttavat 40 % kaikesta energiasta ja tuottavat 36 % kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin osa nykyisistä rakennuksista tulee olemaan pystyssä vielä vuonna 2050, kun Euroopan tulee olla hiilineutraali, joten rakennukset on saatava energiatehokkaiksi ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava. Energiatehokkuutta lisäämällä voidaan myös vähentää energiaköyhyyttä.

Komission ehdottaman rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivityksen mukaan kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen. Julkiselle sektorille ehdotetaan tiukempia vaatimuksia: kaikkien uusien julkisten rakennusten tulee olla päästöttömiä jo vuodesta 2027 alkaen. Määritelmän mukaan tämä tarkoittaa, että rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita ja 100 % paikan päällä tapahtuvasta energiankulutuksesta katetaan uusiutuvalla energialla, jos se on teknisesti mahdollista.

Komissio haluaa harmonisoida kaikki energiatehokkuustodistukset vuodesta 2025 alkaen A–G-luokitteluun. Luokka A vastaa päästöttömiä rakennuksia ja luokka G vastaa energiatehokkuudeltaan heikointa 15 % kunkin maan rakennuskannasta. Loput rakennukset jaetaan suhteellisesti näiden välillä oleviin luokkiin. Jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että julkiset ja muut kuin asuinrakennukset remontoidaan luokasta G vähintään luokkaan F vuoteen 2027 mennessä ja vähintään luokkaan E vuoteen 2030 mennessä. Asuinrakennukset tulee siirtää vähintään luokkaan F vuoteen 2030 mennessä ja luokkaan E vuoteen 2033 mennessä.

Jokaista jäsenvaltiota velvoitetaan laatimaan kansallinen rakennusten peruskorjaussuunnitelma, jotta rakennuskanta on päästötön vuonna 2050. Suunnitelmat liitetään kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja niiden tulee sisältää toimeenpanon tiekartta vuosille 2030, 2040 ja 2050.

Fossiilisista polttoaineista pyritään pääsemään eroon rakennusten viilentämisessä tai lämmittämisessä. Komissio toivoo jäsenmailta kansallisia suunnitelmia rakennusten fossiilisista polttoaineista luopumiseen vuoteen 2040 mennessä.

Liikkuvuuden osalta uusia vaatimuksia tulee sähköautojen latausinfrastruktuuriin asuin- ja liikerakennuksissa. Lisäksi polkupyörille tulee vaatimus osoittaa enemmän pysäköintipaikkoja.

Hiilestä irtautuminen kaasumarkkinoilla – markkinat uusiutuville ja vähähiilisille kaasuille

Fossiilinen kaasu kattaa tällä hetkellä 95 % EU:ssa käytetyistä kaasupolttoaineista. Kaasupolttoaineet puolestaan vastaavat tällä hetkellä noin 22 % EU:n kokonaisenergiankulutuksesta. Energiankulutuksessa tulisi irtautua hiilestä, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja jotta EU:sta voisi tulla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. 

Komissio ehdotti päivitystä asetukseen ja direktiiviin, jotka määrittelevät kaasunsiirtoverkkojen sekä kaasumarkkinoiden sääntöjä. Päivitysten tavoitteena on helpottaa siirtymistä maakaasusta uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen, kuten vedyn ja biokaasun, käyttöön. Samalla pyritään vahvistamaan EU:n kaasuomavaraisuutta.

Metaanipäästöjen torjunta energia-alalla

Metaani on kasvihuonekaasu, jolla on hiilidioksidin jälkeen toiseksi suurin vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Noin viidesosa ihmisen aiheuttamista metaanipäästöistä EU:ssa tulee energia-alalta. Toisaalta myös metaanipäästöjen vähentäminen energia-alalla on kustannustehokkainta.

Komissio ehdottaa ensimmäistä energia-alan metaanipäästöjen vähentämistä koskevaa EU-säädöstä, jossa edellytetään, että öljy, kaasu- ja hiilialat mittaavat metaanipäästöjä ja raportoivat niistä. Ehdotuksella rajoitetaan myös ilmakehään päästämistä ja soihdutusta, jotka vapauttavat metaania ympäristöön.

Hiilen kestävä kierto – luontopohjaisten ja teknologisten ratkaisujen edistäminen

Jotta EU:n hiilineutraalisuustavoite saavutetaan, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi tarvitaan hiilen sitomista, kierrättämistä ja poistamista ilmakehästä. Komission tiedonannossa esitetään, kuinka hiilen kestävää kiertoa voidaan lisätä sekä luontopohjaisilla että teknologiaan perustuvilla ratkaisuilla. Tavoitteena on luoda liiketoimintamalleja hiiltä sitovan viljelyn lisäämiseksi sekä edistää teollisia ratkaisuja hiilen poistamiseksi ja kierrättämiseksi.

Maanviljelyn osalta tarkoituksena on, että maan käytöstä hiilen sidontaan ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun saisi nykyistä paremman korvauksen. Komissio pyrkii edistämään hiiltä sitovan viljelyn käytäntöjä osana yhteistä maatalouspolitiikkaa, josta rahoitetaan hiiliviljelyjärjestelmiin ja -käytäntöihin liittyviä kustannuksia ja vähennetään maankäyttäjille aiheutuvia riskejä. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta tuetaan tutkimusta ja innovointia, esim. seuranta- ja raportointityökalujen sekä digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. LIFE-ohjelmasta puolestaan tuetaan mm. innovatiivisten menetelmien käyttöönottoa.

Teollisuuden puolella tavoitteena on hiilen talteenoton, varastoimisen ja uudelleenkäytön markkinoiden luominen. Energiaintensiiviset materiaalit pyritään korvaamaan biopohjaisilla. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa puurakentamisella voidaan korvata sementtirakentamista. Talteenotetun hiilen uudelleenkäyttöä pyritään lisäämään synteettisten polttoaineiden, muovien, kumien, kemikaalien ja muiden hiiltä raaka-aineena käyttävien materiaalien tuotannossa. Hiilen poisto- ja varastointimenetelmien tutkimusta ja kehittämistä tuetaan muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelman sekä Innovaatiorahaston kautta.

Komissio ehdottaa vuonna 2022 hiilen poiston sertifiointia koskevaa EU:n sääntelykehystä, jotta hiiltä sitovaa viljelyä ja teollisia ratkaisuja hiilen poistamiseksi ilmakehästä voidaan laajentaa. Sertifioinnissa laaditaan tieteellisesti pitävät vaatimukset ilmakehästä poistetun hiilen läpinäkyvälle mittaamiselle, seurannalle, raportoinnille ja todentamiselle. Lisäksi komissio aikoo perustaa asiantuntijaryhmän jakamaan hiiltä sitovan viljelyn parhaita käytäntöjä.

Lisätietoja ehdotuksista: 

Ehdotus direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta
Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiiviehdotuksen liitteet

Ehdotus – Tarkistettu kaasumarkkina- ja vetydirektiivi
Tarkistetun kaasumarkkina- ja vetydirektiivin liite

Ehdotus – Tarkistettu kaasumarkkina- ja vetyasetus
Tarkistetun kaasumarkkina- ja vetyasetuksen liite

Ehdotus metaanipäästöjä koskevaksi asetukseksi

Tiedontanto - Kestävä hiilen kierto

Asiasanat: