EU-hankkeet tutuiksi -juttusarjassa on vuorossa Horisontti 2020 -rahoitteinen DISCE-hanke. Turun yliopiston koordinoima kulttuurialan tutkimushanke edistää luovien alojen taloudellista kasvua, kestävyyttä ja osallistavuutta.

Tietoja hankkeesta

 • Hankkeen nimi: Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies (DISCE)
 • Hankekumppanit: Turun yliopisto (koordinaattori), King’s College London (UK), Gran Sasso Science Institute (Italia), Stockholm School of Economics in Riga (Latvia), Culture and Media Agency Europe aisbl (Belgia) ja Trans Europe Halles (Ruotsi).
 • Rahoitusohjelma: Horisontti 2020
 • Toteutusaika: 1.1.2019-30.6.2022
 • Budjetti: Kokonaisbudjetti 2 940 495 €, Turun yliopiston osuus 1 021 725 €.

Lue lisää hankkeen omilta verkkosivuilta (EN) tai Turun yliopiston sivuilta, ja seuraa hankkeen etenemistä Twitterissä ja Instagramissa.

Kulttuurialan ahdinko on viime aikoina herättänyt paljon julkista keskustelua, kun koronapandemian kurittama ala on kamppaillut olemassaolostaan. Ala on kärsinyt merkittäviä taloudellisia tappioita rajoitusten ajaessa toimintaa alas tai lykäten tapahtumia hamaan tulevaisuuteen. Samalla Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta on kulunut 10 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi kaupunki kehitti merkittävästi paikallista kulttuuriympäristöä mm. Taiteen talo - ja Turun musiikkitalo -hankkeilla. Juhlavuoden tavoitteena oli lisäksi kulttuuritoimijoiden tukeminen sekä yhteistyön vahvistaminen.

Samojen tavoitteiden parissa työskentelee myös Turun yliopiston koordinoima DISCE (Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies) -hanke. Horisontti 2020 -rahoitteinen DISCE on 3,5-vuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kulttuuri- ja luovien alojen taloudellista kasvua, kestävyyttä ja osallistavuutta. Hankkeessa tarkastellaan kulttuuri- ja luovien alojen tilastointia, koulutusta, osaamisen kehittämistä, liiketoimintaa ja yrittäjyyttä sekä kulttuurista kehittymistä. Kansainvälisen yhteistyön pohjalta luodaan tutkimukseen pohjautuvaa näyttöä ja toimenpide-ehdotuksia Euroopan kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseksi.

Painopisteenä taiteen ja bisneksen yhteensovittaminen

DISCE-paneelikeskustelu RENT-konferenssissa Turussa 18.11.2021. © Stefanie Thomas

Luovan talouden yhteiskunnallisesta merkityksestä puhutaan paljon. Usein keskustelu keskittyy kuitenkin esimerkiksi alan heikkoon tulotasoon sekä vaatimattomaan kasvu- ja innovaatiotasoon. DISCE-hankkeen keskeisenä tavoitteena on pureutua taiteen ja bisnessektorin välisiin jännitteisiin ja niiden ratkaisemiseen.

Hankkeen johtajan, Turun yliopiston yrittäjyyden professorin Jarna Heinosen mukaan kansainvälisen konsortion rakentamiseen vaikutti Horisontti 2020 -hakuteksti ja sen asettamat reunaehdot. Kokonaisvaltaisen ja monitieteellisen lähestymistavan saavuttamiseksi tarvittiin partnereita eri aloilta ja eri puolilta Eurooppaa täydentämään Heinosen ryhmän osaamista. Konsortio muodostui vähitellen yhteisten keskustelujen kautta, esimerkiksi King’s College London auttoi omilla kontakteillaan löytämään sopivan tilasto-osaajan. Mukaan tulivat Gran Sasso Science Institute Italiasta sekä Turun yliopiston aiempien kontaktien perusteella Stockholm School of Economics in Riga Latviasta. Viestintäosaamista hankkeeseen tuo belgialainen konsulttitoimisto Culture and Media Agency Europe. Ruotsalaisella ruohonjuuritason verkostolla Trans Europe Halles’illa on puolestaan hyvät suhteet luovan alan toimijoihin eri puolilla Eurooppaa.

Konsortiota rakennettaessa käynnistettiin hakemuksen kirjoitusprosessi, johon kukin partneri osallistui omalla osaamisalueellaan. Heinosen mukaan EU-rahoitusta hakiessa on tärkeää pitää kirkkaana mielessä, mitä komissio hakemustekstissään painottaa. Siitä ei voi tinkiä, vaan pitää pohtia, kuinka hanke pystyy niihin vastaamaan.

DISCE-hankkeessa tutkimus- ja kehitystyö rakentuu viiden pääteeman ympärille:

 1. Kulttuuri- ja luovien alojen tunnistaminen, kartoitus ja tilastot
  Tehdään laaja-alainen kartoitus alojen toiminnasta, taloudellisesta vaikutuksesta ja roolista yhteiskunnassa kansallisella ja EU-tasolla sekä kehitetään kulttuuri- ja luovien alojen indikaattoreita.
 2. Kulttuuri- ja luovien alojen työurat ja osaaminen
  Tarkastellaan alalla etenemisen esteitä ja mahdollisuuksia sekä millaisia työ- tai työllisyysmahdollisuuksia ala tarjoaa. Samalla paneudutaan alan työntekijöiden oikeuksiin sekä koulutukseen ja etsitään ratkaisuja näiden kehittämiseksi.
 3. Liiketoimintamallit, ansainta ja innovaatiot
  Tutkitaan alan liiketoimintamalleja ja innovaatioita toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tarkastellaan mm. digitalisaatiota ja verkostoja osana luovan alan liiketoimintaa.
 4. Kulttuurinen kehitys
  Tarkastellaan luovan alan kasvua myös kulttuurisena kehittymisenä, "inhimillisenä kukoistumisena", eikä yksipuolisesti taloudellisena kasvuna.
 5. Poliittinen ja sidosryhmien välinen yhteistyö
  Vahvistetaan sidosryhmien ja poliittisen kehyksen välistä vuorovaikutusta hankkeen tulosten kestävyyden varmistamiseksi. Samalla pyritään osallistamaan sidosryhmiä mahdollisimman laajasti.

Jarna Heinosen oma tausta on yrittäjyyden, työn ja innovaatioiden tutkimuksessa. Nämä teemat ovat Heinosen mukaan olennaisen tärkeitä myös kulttuuri- ja luovilla aloilla, joihin ei usein ensimmäiseksi yhdistetä bisnestä. Yhteistyö eri taustoista ja tutkimustraditioista tulevien partnerien kanssa tarkoittikin jatkuvaa toinen toiselta oppimista. Ymmärrys siitä, ettei luovaa taloutta voi kehittää erikseen kulttuurillisena, taloudellisena tai vaikkapa koulutuskysymyksenä on projektin aikana kasvanut.  

Luovuutta ja bisnestä yhteensovittaessa kyse on tasapainottelusta luovien alojen liiketoiminnan ja taiteen arvojen välillä – kaikkea ei voi mitata rahassa, Heinonen kiteyttää.

Kuten monet hankkeet, myöskään DISCE ei säästynyt muutoksilta koronapandemian takia. Keväällä 2020 hanke oli juuri siirtymässä kenttätyövaiheeseen koronapandemian iskiessä. Työpajat, haastattelut ja muut tapahtumat vaihtuivat etätapahtumiksi, ja lockdown pakotti sopeuttamaan tutkimusmetodologian etämoodiin soveltuvaksi. Lisäksi Ison-Britannian EU-ero pakotti konsortion ylimääräiselle sopimuskierrokselle. Hankkeen koordinaattorin Elisa Akolan mukaan hyppy etätyöskentelyyn ei kuitenkaan ollut dramaattinen, sillä tutkijat olivat jo suunnitteluvaiheesta lähtien tottuneet etätyöskentelyyn, joten suunnitelmat saatiin muutettua melko jouhevasti.

Alan toimijat ja keskikokoiset kaupungit hankkeen ytimessä

Hankkeen empiria on kerätty 10 keskikokoisesta eurooppalaisesta kaupungista. Hankkeessa haluttiin keskittyä nimenomaan keskikokoisiin kaupunkeihin Euroopan eri osissa, jotta saadaan lisäymmärrystä alan tilanteesta pääkaupunkien ulkopuolella. Mukaan valikoituivat Ruotsista Lund, Latviasta Liepāja, Isosta-Britanniasta Dundee ja Chatham, Alankomaista Enschede, Belgiasta Leuven, Unkarista Pécs, Italiasta Treviso ja L’Aquila sekä Suomesta Pori. Lisäksi laajat sidosryhmäverkostot ympäri Eurooppaa ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin tapahtumiin.

Tiedon ja luovan alan ymmärryksen vahvistamisen lisäksi hankkeessa katsotaan vahvasti tulevaisuuteen ja kysytään, miten alaa tulisi kehittää, jotta se pysyisi elinvoimaisena. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa on alusta lähtien painotettu yhdessä luomisen co-creation näkökulmaa, jossa sidosryhmät otetaan aktiivisesti mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen tapahtumissa ja työpajoissa alan toimijat ovat yhdessä miettineet ratkaisuja alan haasteisiin. Näin on haluttu varmistaa, että ala itse on vahvasti mukana vaikuttamassa hankkeen tuloksiin ja annettaviin toimenpide-ehdotuksiin.

Kollaasi DISCE-hankkeen päätöstapahtumasta. © DISCE-hanke

Maaliskuun alussa järjestettiin hankkeen päätöstapahtuma, jossa keskusteltiin hankkeen tuloksista sekä työstettiin policy-suosituksia niiden pohjalta. Yhtenä toimintaehdotuksena esitettiin alan koulutukseen panostamista, jotta alan toimijat pystyvät paremmin hyödyntämään esimerkiksi digitalisaation luomat mahdollisuudet. Myös bisnespuolen osaamisen merkitystä painotettiin. Suurin osa alan toimijoista on yrittäjiä tai freelancereita, joten kaupallisen puolen osaamisessa on tutkimuksen mukaan parantamisen varaa. Policy-tason toimenpiteenä nähtiin tärkeäksi löytää keinoja sille, että työn tekemisen olosuhteet ovat kestävällä perustalla ja alalla voi ansaita itselleen kelvollisen elannon. Luovan sektorin kehittäminen edellyttää laajaa systeemitason muutosta ulottuen yksilötasolta aina policy-tasolle saakka. Tapahtuman tallenteen pääset näkemään kokonaisuudessaan täältä.

Hanke on nyt loppusuoralla ja viimeisen neljän kuukauden aikana keskitytään hankkeen tutkimusraporttien työstämiseen. Kokonaisuutena hanke on lähtölaukaus alan edessä oleville muutoksille ja toisaalta pandemiasta palautumiselle. Uutta tutkimusta tarvitaan varmistamaan alan taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävä kehittyminen tulevaisuudessa.