Komissio julkaisi 30.3. kestävien tuotteiden aloitepaketin, joka on osa laajempaa kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Aloitteen tavoitteena on tehdä kestävistä tuotteista EU:ssa normi.

Lue lisää

Kestäviä tuotteita koskeva aloite on keskeinen osa Euroopan komission kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Aloite tähtää siihen, että tuotteista tehdään

  • kestäviä ja pitkäikäisiä,
  • korjattavia ja huollettavia, ja että varaosia on saatavilla;
  • päivitettäviä ja muunneltavia (esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä tulee olla saatavilla useita vuosia);
  • uudelleenkäytettäviä ja uudelleenvalmistettavia sekä
  • turvallisesti kierrätettäviä materiaaleineen.

Paketti sisältää neljä avainelementtiä:

  1. nykyisen ekosuunnitteludirektiivin muuttaminen asetukseksi ja sen soveltamisalan laajentaminen
  2. uudet säännöt, joilla lisätään kuluttajien tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia
  3. tekstiilistrategia, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden periaatteita tekstiilien koko arvoketjussa
  4. rakennustuoteasetuksen muutosehdotus, jonka tavoitteena on yhtenäistää rakennustuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksien arvioiminen ja huomioiminen

Kestävien tuotteiden vähimmäisvaatimukset

Kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevassa asetusehdotuksessa käsitellään tuotesuunnittelua, joka määrittää jopa 80 % tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Nykyinen ekosuunnitteludirektiivi kattaa ainoastaan energiaan liittyvät tuotteet ja sen tavoitteena on ollut tuotteiden energiatehokkuuden parantaminen. Uusi asetusehdotus laajentaa ekosuunnittelumääräykset kattamaan lähes kaikkia tuoteryhmiä, poislukien ruoka, rehu, lääkkeet, kasvit ja eläimet. Energiatehokkuuden lisäksi tuotteille asetetaan kiertotaloutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Niiden avulla pyritään varmistamaan, että tuotteet ovat kestäviä ja että niiden sisältämät raaka-aineet tulevat uudelleen käyttöön. Tuotteet eivät saa myöskään sisältää haitallisia kemikaaleja ja kierrätyksen on tapahduttava korkeimpien ympäristön suojelutoimenpiteiden mukaisesti. Lisäksi ehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla vauhditetaan ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja sekä tuetaan kestäviä liiketoimintamalleja kannustimien avulla.

Komissio hyväksyi myös ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevan työsuunnitelman vuosiksi 2022–2024. Työsuunnitelmassa käsitellään erityisesti kulutuselektroniikkaa (älypuhelimet, tabletit, aurinkopaneelit), joka on nopeimmin kasvava jätevirta.

Kuluttajille enemmän tietoa tuotteista

Kuluttajia halutaan suojata viherpesulta edistämällä tiedonsaantia tuotteiden ympäristökestävyydestä. Digitaalisen tuotepassin käyttöönotto takaa, että kuluttajat saavat tietoa ostamiensa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Komissio ehdottaa myös kuluttajanoikeusdirektiivin muuttamista siten, että elinkeinonharjoittajat velvoitetaan antamaan kuluttajille tietoa tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta. Komissio julkaisee myös myöhemmin tänä vuonna korjauttamiseen kannustavan ”right to repair” -aloitteen.

Kestävät tekstiilit

Tekstiileitä koskevan strategian tavoitteena on tehdä tekstiileistä kestävämpiä, korjattavia ja kierrätettäviä. Tekstiilien kulutuksella on EU:ssa neljänneksi suurin vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen elintarvikkeiden, asumisen ja liikenteen jälkeen. Erityisesti pikamuoti ja siihen liittyvä tekstiilijäte sekä myymättä jääneiden tekstiilien hävittäminen kuormittavat ympäristöä. Tekstiilien sääntely on aiemmin ollut EU:ssa vähäistä. Strategian tarkoituksena onkin nyt korjata tilanne ja varmistaa tuotannon eettisyys sekä työntekijöiden oikeuksien noudattaminen.

Strategia sisältää listan toimenpiteitä, joilla puututaan tekstiilien koko arvoketjuun. Tekstiilien ekologiseen suunnitteluun asetetaan vähimmäisvaatimukset. Digitaalinen tuotepassi antaa tietoa tekstiilien ympäristövaikutuksista. Pikamuotiin puututaan mm. kieltämällä myymättömien ja palautettujen tekstiilien tuhoamisen. Jäsenvaltioita puolestaan kehotetaan hyväksymään suotuisia verotustoimenpiteitä uudelleenkäyttö- ja korjausalalla. Komissio esittää myös toimenpiteitä tekstiilien mikromuovien vapautumisen estämiseksi. Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta tuetaan tutkimus- ja innovaatiotoimia tekstiilialalla.

Kestävä rakentaminen

Rakennustuoteasetusta uudistamalla halutaan varmistaa, että rakennettu ympäristö täyttää asetetut kestävyys- ja ilmastotavoitteet. Rakennusten osuus luonnonvarojen hyödyntämisestä ja kulutuksesta on noin 50 % ja EU:ssa syntyvästä kokonaisjätteestä yli 30 % vuodessa. Lisäksi rakennukset kuluttavat huomattavan määrän energiaa sekä tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä.

Rakennustuotteiden ympäristö- ja ilmastotehokkuuden arvioimiseksi luodaan yhdenmukaistettu kehys, jonka avulla varmistetaan, että rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus perustuvat uusimpaan kehitykseen. Lisäksi tarkistetulla asetuksella tarjotaan digiratkaisuja erityisesti pk-yritysten hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi lanseeraamalla rakennustuotetietokanta ja digitaalinen tuotepassi.

 

Asiasanat: