Komissio julkaisi 29.6. vuoden 2022 strategisen ennakointiraportin. Vuotuisen raportin tarkoituksena on kartoittaa unionin tulevaisuudennäkymiä ja ohjata ennen kaikkea komission työtä sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden 2022 strategisessa ennakointiraportissa esitetään tulevaisuuteen suuntautunut ja kokonaisvaltainen analyysi kaksoissiirtymien välisestä vuorovaikutuksesta ottaen huomioon uuden ja kehittyvän teknologian rooli sekä keskeiset geopoliittiset, sosiaaliset, taloudelliset ja sääntelytekijät. Raportti rakentuu vuosien 2020 ja 2021 raporteille, joissa keskityttiin kriisinsietokykyyn EU:n poliittisen päätöksenteon uutena ohjenuorana (2020) ja EU:n avoimeen strategiseen riippumattomuuteen (2021).

Vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat olleet komission puheenjohtajan von der Leyenin asettaman poliittisen asialistan kärjessä jo vuodesta 2019 lähtien. Molemmat siirtymät ovat tiukasti kietoutuneet toisiinsa: Toisaalta digitalisaatio ja teknologia auttavat EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden, vähentämään saastumista ja palauttamaan biologisen monimuotoisuuden. Toisaalta niiden laajamittainen käyttö lisää energiankulutusta ja elektroniikkaromun määrää sekä kasvattaa ympäristöjalanjälkeä.

Tästä syystä tämän vuoden strategisessa ennakointiraportissa pohditaan sitä, miten molemmat siirtymät voitaisiin saavuttaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sekä sitä, miten minimoida tähän liittyvät ongelmat. Raportissa on lueteltu viisi olennaista teknologia-alaa, joihin on suunnattava erityistä huomiota: energia, liikenne, teollisuus, rakennusala ja maatalous. Nämä ovat samalla EU:n viisi suurinta kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajaa ja näin avainasemassa unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän kytkemisessä yhteen.

Raporttiin on listattu myös kymmenen keskeistä toiminta-aluetta, joiden tavoitteena on maksimoida kaksoissiirtymän johdonmukaisuus:

  1. Kestävyyden ja avoimen strategisen autonomian vahvistaminen
  2. Vihreän ja digitaalisen diplomatian tehostaminen
  3. Kriittisten materiaalien ja hyödykkeiden tarjonnan strateginen hallinta
  4. Taloudellisen ja sosiaalisen koheesion vahvistaminen
  5. Koulutusjärjestelmien mukauttaminen vastaamaan nopeasti muuttuvaa teknologista ja sosioekonomista todellisuutta sekä työvoiman liikkuvuuden tukeminen eri aloilla
  6. Tulevaisuussuuntautuneiden investointien lisääminen
  7. Seurantakehyksien kehittäminen hyvinvoinnin mittaamiseksi muillakin kuin BKT:hen nojautuvilla indikaattoreilla sekä digitalisaation mahdollistavien vaikutusten ja sen hiili-, energia- ja ympäristöjalanjäljen arvioimiseksi
  8. Sisämarkkinoiden tulevaisuuden kestävän sääntelykehyksen varmistaminen
  9. Standardoinnin globaalin näkökulman vahvistaminen
  10. Vankan kyberturvallisuuden ja turvallisen tietojen jakamisen kehyksen edistäminen

Mitä seuraavaksi?

Komissio järjestää 17.—18. marraskuuta 2022 vuotuisen Euroopan strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) konferenssin, jossa keskustellaan vuoden 2022 strategisen ennakointiraportin päätelmistä ja valmistellaan pohjaa vuoden 2023 raportille.

Asiasanat: