EU:n innovaatiorahastosta (Innovation Fund) rahoitetaan vähähiilisten teknologioiden ja merkittävien päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönottoa. Rahaston kolmas isojen hankkeiden haku on auki 3.11.2022-16.3.2023 välisenä aikana.

Kolmannella isojen, eli kokonaiskustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeiden hakukierroksella keskitytään erityisesti   REPowerEU-suunnitelman painopisteisiin ja Venäjän fossiilisista polttoaineista irtautumiseen.Yhteensä tässä haussa rahoitusta on jaossa 3 miljardia euroa. Hankkeiden tulee toimia seuraavilla aloilla:

  • Yleinen hiilestä irtautuminen
  • Teollisuuden innovatiivinen sähköistäminen ja vedyntuotanto
  • Puhtaaseen teknologian perustuva valmistus
  • Keskikokoiset pilottihankkeet

Yleinen hiilestä irtautuminen (1 mrd. €). Teeman alla rahoitetaan esim. uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, energian varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin sekä hiili-intensiivisiä tuotteita korvaaviin tuotteisiin liittyviä hankkeita.

Teollisuuden innovatiivinen sähköistäminen ja vedyntuotanto (1 mrd. €). Toisen teeman alaisiin hankkeisiin lukeutuvat esim. sellaiset sähköistämismenetelmiin liittyvät hankkeen, joiden tarkoituksena on pyrkiä korvaamaan fossiilisten polttoaineiden teollista käyttöä. Lisäksi rahoitusta ohjataan uusiutuvan vedyn tuotantoon ja vedyn teollisuuskäytön edistämiseen.

Puhtaaseen teknologian perustuva valmistus (700 milj. €). Kolmannen teeman myötä rahoitusta ohjataan hankkeisiin, joiden avulla edistetään puhtaaseen teknologian perustuvaa valmistusta. Näihin kuuluvat esim. elektrolyysilaitteisiin ja polttokennoihin keskittyvät hankkeet. Rahoitusta ohjataan myös uusiutuvan energian tuotantoon, energian varastointiin ja lämpöpumpuissa käytettävien komponenttien ja kokonaisten laitteiden valmistukseen liittyviin innovatiivisiin hankkeisiin.

Keskikokoiset pilottihankkeet (300 milj. €). Viimeiseen teemaan lukeutuvat sellaiset hankkeet, jotka liittyvät ns. läpimurtoteknologioihin, joilla edistetään perusteellista hiilestä irtautumista rahaston kaikilla tukikelpoisilla aloilla. Näissä hankkeissa tulee osoittaa, että innovaatiot toimivat käyttöympäristössään, joskin laajamittaista demonstraatiota tai kaupallista tuotantoa ei hankkeilta odoteta.

Hankkeet arvioidaan päästöjen vähentämisen tehokkuuden, innovaatiotason, hankkeen toteutettavuuden ja kypsyystason, hankkeen skaalauspotentiaalin ja kustannustehokkuuden perusteella.

Infotilaisuudet ja lisätietoa

Hakuun valmistautuville toimijoille järjestetään marraskuun lopulla kaksi infopäivää, joissa käydään läpi aiemmasta laajamittaisten hankkeiden hausta saatuja oppeja sekä nyt auenneen haun erityispiirteitä. Infotilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen.

Lisätietoa eri teemojen alaisista rahoitushauista löytyy EU:n hakijaportaalista.