Komissio julkisti marraskuussa listan toimenpiteistä, joiden avulla leväteollisuuden edellytyksiä toimia EU:n alueella voidaan parantaa. Levien kysynnän odotetaan kasvavan reilusti tulevina vuosina, sillä leville on paljon käyttötarkoituksia esim. elintarvike-, kosmetiikka-, lääke- ja energiatuotannon alalla. Levien viljelyllä voi lisäksi olla myönteisiä vaikutuksia merien elpymiselle.

Lue lisää

Lisääntyvästä kysynnästä huolimatta levien viljely EU:n alueella on edelleen vähäistä. Vähäisen tuotannon johdosta EU:n alue on täysin riippuvainen leväntuonnista kattaakseen nykyisen kulutuksen tason, puhumattakaan tulevien vuosien odotetusta kulutustasosta. Vähentääkseen riippuvuutta EU:n ulkopuolisestatuotannosta, komissio etsii nyt keinoja, joiden avulla levätuotantoa voidaan lisätä. Komissio ehdottaakin tiedonannossaan useita eri toimenpiteitä, joiden avulla eurooppalaista leväalan teollisuutta voidaan vahvistaa.

Levien viljely tarjoaa paljon mahdollisuuksia, sillä sillä on pieni hiili- ja ympäristöjalanjälki, ja eri levälajeilla on potentiaalia toimia merkittävinä raaka-aineina eri alojen tuotannossa. Makrolevien viljely voi myös auttaa vähentämään ravinnekuormaa merialueilla, jolloin leväviljely voi auttaa näiden vesistöjen elpymisessä. Leväviljelyn ja levien käytön kasvattaminen EU:n alueella voi siis edesauttaa EU:n vihreää siirtymää ja vähentää merien ympäristökuormaa. Lisäksi se vahvistaa EU:n strategista autonomiaa.

Komission tiedonannossa listataan yhteensä 23 toimea, joiden avulla levänviljelyä sekä tietoa levänviljelyn hyödystä EU:n alueella voidaan lisätä. Toimenpiteet liittyvät mm. levien kaupallisen käytön helpottamiseen, esimerkiksi luomalla yhteiset standardit levien ainesosille. Lisäksi komissio ehdottaa tehokkaiden viljelymenetelmien ja levien käyttötarkoitusten lisätutkimusta sekä arviointia. Paraikaa levän viljely Itämeren alueella on hyvin pienimuotoista, minkä vuoksi lisätutkimusta viljelyalueista, viljelymenetelmistä ja sadonkorjuusta tarvitaan. Keskeisimmät ehdotetut toimenpiteet ovat listattuna komission tiedotteessa ja kaikki ehdotetut toimenpiteet löytyvät tiedonannosta.

Turun yliopisto sai rahoitusta levätuotantolaitoksen kehittämiseen

Lista ehdotetuista toimenpiteistä on jatkumoa komission aikaisemmalle työlle vahvistaa eurooppalaista leväalaa. Euroopan komissio on jo ennen tiedonannon julkistamista rahoittanut levään liittyviä hankkeita mm. Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman kautta.

Turun yliopiston bioteknologian laitoksen molekulaarisen kasvibiologian yksikölle myönnettiin lähes miljoonan euron rahoitus osana REALM-konsortiossa tehtävää tutkimusprojektia. Konsortion tavoitteena on hyödyntää levien potentiaalia maataloudessa ja kehittää sinistä biotaloutta Euroopassa. Turun yliopiston päätavoite osana konsortiota on kehittää Suomen oloihin sopeutuva levätuotantojärjestelmä.

Käytännössä projektia toteutetaan Turussa, Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa, jonne yliopiston tutkijat rakennuttavat fotobioreaktorin. Fotobioreaktorissa voidaan viljellä pohjoismaisia mikroleviä, joita olisi teoriassa mahdollista jalostaa edelleen esimerkiksi ravinnoksi, rehuksi tai kemikaaleiksi. Turun yliopiston tutkimusprojektin tavoitteena on käyttää viljeltyä levää maataloudessa kasvien biostimulantteina ja biotorjunta-aineina.

Hankkeen tulosten toivotaan edesauttavan leväviljelyn mahdollisuuksia kehittyä varteenotettavaksi raaka-aineiden tuotantomuodoksi Suomessa. Tämän onnistuessa levästä voidaan jalostaa kaupallisesti hyödynnettäviä tuotteita esimerkiksi kemikaalialalle. Voit lukea lisää hankkeesta Turun yliopiston tiedotteesta.