Tammikuussa 2023 alkaneessa EU:n Horisontti-ohjelman rahoittamassa RESIST-hankkeessa kehitetään keinoja, joiden avulla alueet voivat sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin. Varsinais-Suomen konsortiota koordinoi Valonia ja Varsinais-Suomen liitto. Hankkeessa ovat mukana myös Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Vuoteen 2027 asti jatkuvan RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa alueiden sopeutumista ja varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin soveltamalla luontopohjaisia ratkaisuja.

Varsinais-Suomessa hanke keskittyy vedenhallintaan liittyviin luontopohjaisiin ratkaisuihin, sillä ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän alueella erityisesti veteen liittyvien ääriolosuhteiden kuten tulvien tai kuivuuden riskiä. Luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönotto vähentää riskejä palauttamalla veden viipymää valuma-alueilla, joilla luontaiset veden kulkureitit ja vedenpidätyskyky ovat muuttuneet ihmisen toiminnan myötä. Hankkeessa testataan mm. kosteikkojen ja soiden palauttamista sekä hulevesialtaiden lisäämistä laajoilla pilottialueilla, kuten Rauvolanlahteen laskevien ojien alueella Katariinanlaaksossa, Orikedon yritysalueella Turussa ja Savijoen valuma-alueella Liedossa. Varsinais-Suomen konsortion budjetti on 2,5 miljoonaa euroa.

Hankkeessa tutkittu tieto yhdistyy käytännön toimintaan. Tutkijoiden ja vedenhallinnan parissa käytännössä työskentelevien toimijoiden yhteen tuomisen toivotaankin nopeuttavan alueellista mukautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Sopeutumista pyritään myös nopeuttamaan jalkauttamalla helposti saavutettavaa tietoa ja osaamista sopeutumistoimista alueen eri toimijoille, kuten yksityisille maanomistajille maaseutu- ja kaupunkialueilla. 

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 57 kumppania 13 eri Euroopan maasta. Vedenhallintaan liittyvien haasteiden kuten tulvien ja kuivien kausien lisäksi, hankkeessa pyritään löytämään sopeutumiskeinoja lämpöaaltoihin, maastopaloihin ja maaperän eroosioon. Varsinais-Suomen osahankkeen kumppaneina toimivat Ranskan Normandia sekä Kreikan Itä-Makedonia ja Traakia, jotka replikoivat Varsinais-Suomessa kehitettyjä toimia.

Eurooppalainen yhteishanke osa EU:n ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission toimeenpanoa

RESIST on yksi ensimmäisistä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettuja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mission toteuttamiseen tähtäävistä demonstraatiohankkeista. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yksi EU:n viidestä missiosta, joilla pyritään vuoteen 2030 mennessä ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita. Sopeutumismission tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen riskeistä ja tukea alue- ja paikallistoimijoita varautumisessa.

Varsinais-Suomi ja Turku liittyivät mukaan missioon ensimmäisten joukossa kesäkuussa 2022. Mukaan valitut alueet allekirjoittivat tahtotilan tavoitella ilmastokestävyyttä vuoteen 2030 mennessä.

RESIST-hankekonsortio syntyi alun perin Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRINin yhteistyöstä. ERRIN on myös mukana hankkeessa tukemassa alueiden välistä tiedonvaihtoa. Verkosto on seurannut missioiden kehittämistä ja antanut aktiivisesti komissiolle palautetta missioiden rakentamiseen ja toimeenpanoon liittyen. ERRIN perusti myös alkuvuodesta uuden Mission Adaptation -työryhmän tukemaan verkoston osallistumista mission toimeenpanoon sekä jakamaan tietoa meneillään olevista hankkeista ja tulevista mahdollisuuksista. Eurooppa-toimisto valittiin yhdeksi työryhmän vetäjäksi yhdessä Katalonian, Oslon, Bremenin ja Normandian aluetoimistojen kanssa.