EU:n merten ja vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävän mission ensimmäinen vuosifoorumi järjestettiin Brysselissä 17.2. Foorumissa luotiin katsaus mission ensimmäisen vuoden toimeenpanoon ja seuraaviin askeliin.

EU:n meriä ja vesistöjä koskevalla missiolla on kolme päätavoitetta:

  1. meri- ja vesiekosysteemien ennallistaminen
  2. saastumisen ehkäisy
  3. ilmastoneutraali sininen talous.

Mission ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa tavoitteet on jaettu maantieteellisesti. Esimerkiksi Itämeren ja Pohjanmeren alueella yhteistyö keskittyy kestävän sinisen talouden edistämiseen.

Ensimmäistä kertaa järjestetyn vuosifoorumin keskeisenä viestinä oli tarve sitouttaa sidosryhmät – kansallisen ja alueellisen tason toimijat, tutkimusmaailman edustajat, yritykset ja kansalaiset – entistä paremmin  mission tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi puheenvuoroissa käsiteltiin kestävän sinisen talouden haasteita vallitsevien ympäristöongelmien, erityisesti merten ja vesistöjen saastumisen ja biodiversiteetin heikentymisen, valossa.

Tilaisuudessa puhuivat mm. ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius, komission meri- ja kalastusasioiden pääjohtaja Charlina Vitcheva, Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja Pierre Karleskind, alueiden komitean jäsen Markku Markkula ja ympäristöneuvos Jussi Soramäki valtioneuvoston kanslian strategiaosastolta.

Päivän aikana esiteltiin hankkeita jokaiselta mission viideltä temaattiselta alueelta, liittyen esimerkiksi mikromuovien poistamiseen vesistöistä, ennallistavaan leväviljelyyn ja tutkimusyhteistyön lisäämiseen.

Tilaisuudessa esiteltiin myös osa uusista hankkeista, joille komissio myönsi yhteensä117 miljoonaa euroa rahoitusta. Rahoitus kohdentuu 20 monikansalliseen hankkeeseen, joissa on edustettuna 39 maata. Suomalaisia toimijoita on mukana kolmessa hankkeessa:

Tavoitteena luoda tehokkaat, vaikuttavat ja kriisinkestävät hallinnot ja yhteistyöverkostot merisuojelualueille Välimeren, Itämeren ja Koillis-Atlantin merialueilla.

Tavoitteena lisätä monialaista yhteistyötä meri- ja rannikkoalueiden ekosysteemien ennallistamiseksi ilmastonmuutoksen haittavaikutusten hillitsemiseksi.

Konsortio kerää yhteen Itämeren ja Pohjanmeren aktiivisimpia tutkimuslaitoksia, verkostoja ja rahoitustahoja, joiden aiemman ja meneillään olevan toiminnan pohjalta kehitetään tehokasta ja läpinäkyvää vuorovaikutusta kaikilla hallinnon tasoilla merimission toiminnan edistämiseksi.

Lue lisää: