Euroopan komission 14.3. julkaisema ehdotus sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksesta tähtää kuluttajien ja teollisuuden suojaamiseen sähkön hintapiikeiltä, uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen ja fossiilittoman energiajärjestelmän edistämiseen.

Sähkömarkkinauudistus on osa EU:n vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa. EU:n nykyiset sähkömarkkinat nojaavat pitkälti fossiilienergian tuontiin, ja niiden hintojen noustessa markkinat eivät kykene joustamaan riittävästi suojatakseen kuluttajia ja teollisuutta hintapiikeiltä.

Energian hinnan tasaaminen ja ennustettavuus on olennaista EU:n teollisuuden kilpailukyvylle. Lisäksi sähkömarkkinauudistus tukee EU:n vihreän kehityksen tavoitetta uusiutuvan energian käyttöasteen kolminkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna. Uudistuksen myötä luovutaan myös asteittain maakaasun käytöstä. Se tapahtuu markkinamekanismin kautta, uusiutuvan energian korvatessa maakaasun sähkömarkkinoilla uudistuksen toimien myötä.

Uudistuksen keskeiset toimet:

  • sähkömarkkinoiden kysyntäjouston lisääminen
  • energian varastoinnin lisääminen
  • pitkäaikaiset sähkösopimukset ja sähkönostosopimukset (nk. PPA-sopimukset)
  • uusiutuvan energian investointien lisääminen

Toimet ovat toisiaan tukevia, sillä uusiutuvan energian käyttö lisää hintojen vakautta verrattuna fossiilisten polttoaineiden hintavaihteluihin ja pitkäkestoiset sähkösopimukset yhdessä uusiutuvan energian tukitoimien kanssa lisäävät uusiutuvan energiantuotannon pääsyä sähkömarkkinoille.

Uusiutuvan energian merkittävä lisääminen sähkömarkkinoille tuottaa myös haasteita johtuen esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman riippuvuudesta vallitseviin sääolosuhteisiin. Tämä pyritään ratkaisemaan säästä riippumattomilla keinoilla, joita ovat energian varastoinnin ja kysyntäjouston lisääminen älykkään teknologian avulla. Ehdotuksessa jäsenmaat velvoitetaan kehittämään ratkaisuja molempien keinojen käyttöönoton lisäämiseksi.

Ehdotetut uusiutuvan energian tukitoimet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden avulla energian tuottajien ylimääräiset voitot palautetaan takaisin kuluttajille suhteessa sähkönkulutukseen. Uusiutuvan energian tuotantoon saa siis tukea, kun sähkön markkinahinta on alhainen ja vastaavasti kun hinta on korkea, energian tuottajat maksavat ylimääräiset voitot jäsenmaille, jotka puolestaan ohjaavat ne takaisin kuluttajille (kaksisuuntainen hinnanerosopimus CfD).

Ehdotuksessa uudistetaan useita EU-säädöksiä, kuten sähköasetusta, sähködirektiiviä ja asetusta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkastettavuudesta (REMIT-asetus). REMIT-asetuksen uudistuksella parannetaan kansallisten ja EU-tason valvontaviranomaisten kykyä valvoa ja puuttua sähkömarkkinoiden väärinkäytöksiin, mikä edistää läpinäkyvää ja reilua kilpailua.

Kuluttajien itse tuottaman uusiutuvan energian myynti on jatkossa mahdollista sähköyhtiön lisäksi myös naapureille, mikä lisää sähkömarkkinoiden joustavuutta. Kuluttajien asemaa parantaa myös jäsenmaille asetettava velvoite huolehtia siitä, että heikommassa asemassa olevilta ei saa katkaista sähköjä maksamattomien laskujen takia.

Seuraavat vaiheet

Ehdotus käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja EU:n neuvostossa tavallisen lainsäätämismenettelyn mukaisesti.