Koronapandemia teki näkyväksi osaamisvajeen digitaalisissa taidoissa. Komissio julkaisi 18.4. kaksi suositusta, joiden tavoitteena on parantaa kansalaisten digitaalisia taitoja työelämässä ja koulutuksessa. Jäsenmaiden halutaan laativan kansalliset strategiat digitaalisen koulutuksen ja osaamisen lisäämiseksi.

EU:n pyrkimyksenä on, että vuoteen 2030 mennessä 80 prosentilla aikuisista on perustason digitaaliset taidot ja että IT-alalla on 20 miljoonaa ammattilaista. Tällä hetkellä vain puolella aikuisista voidaan sanoa olevan perustason digitaaliset taidot, ja IT-alan ammattilaisia on 9 miljoonaa, joista suurin osa on miehiä.

Koska koulutus ei kuulu komission toimivaltaan, se pyrkii edistämään asiaa kahdella jäsenvaltioille annetulla suosituksella. Kansallisten strategioiden laatimisen ja toteuttamisen tukena ovat asiantuntijapalveluita tarjoava teknisen tuen väline ja eurooppalainen digitaalisen koulutuksen keskus. Lisäksi komissio aikoo perustaa uuden digitaalisen koulutuksen ja oppimisen korkean tason työryhmän strategioiden toimeenpanon tueksi.

Tavoitteena digitaalista koulutusta tukevat oppimisympäristöt ja opetussuunnitelmat

Ensimmäinen suositus koskee digitaalisen koulutuksen mahdollistavia tekijöitä, kuten oppimisympäristöjä kouluissa ja koulutuslaitoksissa ja digitaalisen koulutuksen huomioimista kaikilla sektoreilla.

Alle puolet eurooppalaisista opettajista kokee pystyvänsä hyödyntämään digitaalisia teknologioita opetuksessa, ja vain kolmanneksella kouluista on käytössä strategia digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa.

Suosituksessa kannustetaankin edistämään opettajien lisäkoulutusta ja digitaalisten välineiden, kuten nopeiden verkkoyhteyksien ja tietokoneiden, saatavuutta kouluissa. Lisäksi tavoitteena on digitaalisen koulutuksen edistäminen useilla hallinnon sektoreilla eri sidosryhmien kanssa niin, ettei se jää ainoastaan esimerkiksi opetusministeriöiden tehtäväksi.

Toinen suositus käsittelee digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamista. Yli kolmanneksella EU:n työssäkäyvistä ei ole tällä hetkellä riittävää digitaalista osaamista työn vaatimuksiin verrattuna.

Suosituksen tavoitteena on digitaalisten taitojen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja kaikilla koulutusasteilla, esimerkiksi opettamalla tietojenkäsittelytiedettä kaikilla asteilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä kohdennettua lisäkoulutusta aikuisille osaamisvajeen paikkaamiseksi.

Keskeistä suosituksissa on myös digitaalisten taitojen ja oppimisen edistämisen systemaattinen arviointi, joka tällä hetkellä puuttuu useista jäsenmaista itse strategioiden ohella.

Eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus

Lisäksi suosituksiin sisältyy eurooppalaisen digitaalisten taitojen todistuksen pilotointi. Todistus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024 ja se kelpaa koko EU-alueella todistuksena digitaalisista taidoista.

Suosituksiin ei sisälly omaa rahoitusta, vaan jäsenmaiden on tarkoitus hyödyntää niiden toteuttamiseen olemassa olevaa EU-rahoitusta, joita ovat esimerkiksi Erasmus+, Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, elpymis- ja palautumistukiväline, Horisontti Eurooppa -puiteohjelma ja NDICI – Globaali Eurooppa.

Seuraavat vaiheet

Jäsenmaiden on hyväksyttävä komission suositukset.