EU:n merimissio pyrkii parantamaan merien ja vesistöjen tilaa vuoteen 2030 mennessä. Varsinais-Suomen liitto osoitti tukensa mission tavoitteille allekirjoittamalla huhtikuun alussa missiositoumuksen. 25.–26.4. järjestetyssä Itämeren ja Pohjanmeren alueen merimissiotilaisuudessa Turun kärkihankejohtaja Björn Grönholm kertoi puolestaan Turun toimista Itämeren hyväksi.

Lisätietoa merimissiosta

Merimission tavoitteena on saavuttaa puhtaat meret ja vesialueet vuoteen 2030 mennessä (Mission to Restore our Ocean and Waters by 2030). Sen kolme alatavoitetta ovat (1) merten ja vesistöjen ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen, (2) saastumisen ehkäisy ja saasteiden poistaminen sekä (3) hiilineutraali sininen talous.

Tavoitteena on myös lisätä tietoa merten tilasta luomalla Digital Twin Ocean -mallinnus. Lisäksi mission avulla halutaan parantaa kansalaisten tietoisuutta ja osallistaa heitä erilaisin toimin merten suojeluun ja sen tilan parantamiseen.

Varsinais-Suomi allekirjoitti missiositoumuksen

Merimissioon voi lähteä mukaan allekirjoittamalla missiositoumuksen (Mission Charter) ja näin osoittaa tukensa mission tavoitteille. Varsinais-Suomen liitto allekirjoitti sitoumuksen huhtikuun alussa. Liitto ja laajemmin koko Varsinais-Suomen alue osoitti näin pyrkivänsä edistämään tavoitteiden toteutumista konkreettisin toimin Itämeren ja erityisesti Saaristomeren alueella. Lisäksi osallistuminen missioon tarjoaa näkyvyyttä alueen osaamiselle ja tekemiselle sekä mahdollistaa uudenlaisiin yhteistyöfoorumeihin ja verkostoihin osallistumisen.

Euroopan komissio pyrkii saamaan mission tavoitteiden toteuttamiseen mukaan erilaisia sidosryhmiä, mm. julkisia tai yksityisiä organisaatioita, kansallisia/alueellisia ja paikallisia viranomaisia (mukaan lukien kaupungit ja satamat), sijoittajia, yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä tutkimus- ja tiedeyhteisöä. Missiositoumuksen voi allekirjoittaa komission sivuilla. Kaikki allekirjoittaneet sitoumukset löytyvät komission ylläpitämältä Maritime Forum -sivustolta, jonne ne päivitetään pienellä viiveellä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarjolla EU-rahoitusta erityisesti Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. Kahdella ensimmäisellä hakukierroksella jaossa on ollut noin 235 miljoonaa euroa. Nyt avoinna olevat haut sulkeutuvat 20.9.

Turun jätevesiosaaminen esillä missiotapahtumassa Hampurissa

Itämeren ja Pohjanmeren alueen merimissiotilaisuus järjestettiin 25.–26.4. Hampurissa. Tilaisuudessa esiteltiin mm. missiohankkeita sekä kuultiin sidosryhmien puheenvuoroja. Turun kärkihankejohtaja Björn Grönholm kertoi Turun toimista Itämeren hyväksi. Erinomainen esimerkki alueella tehtävästä yhteistyöstä on Kakolan jätevedenpuhdistamo, joka käsittelee 14 kunnan jätevedet. Puhdistustulokset ovat Euroopan kärkitasoa. Tämä kaikki toimii puhtaamman Itämeren puolesta.

Turku ja Varsinais-Suomi aktiivisesti mukana EU-missioissa

EU-missiot ovat uusi Horisontti Eurooppa -ohjelman alainen politiikkainstrumentti isojen yhteiskunnallisten haasteiden taklaamiseksi niin ilmaston, ympäristön kuin terveyden saralla. Merimission lisäksi muita missioita ovat 100 hiilineutraalia kaupunkia -missio, ilmastonmuutokseen sopeutumismissio, maaperän parantamiseen tähtäävä missio sekä syöpämissio.

Turku on mukana 100 hiilineutraalin kaupungin missiossa, minkä lisäksi sekä Turku että liitto ovat myös mukana ilmastonmuutokseen sopeutumismissiossa. Maaperämission toteuttamiseen pääsee nyt myös mukaan allekirjoittamalla missiojulistuksen (lue lisää uutisestamme).

Missiot tulevat myös olemaan Eurooppa-toimiston 25-vuotisjuhlien teemana Brysselissä.

Lisää EU-missioista aiemmista uutisistamme: